Mobiilimainonta

Sekunnit ratkaisevat, kuka kerää huomion.

AVAINSANAT:   

Mobiili on loistava mainosalusta, koska se on mukana kulkeva, kosketeltava, osallistava ja mahdollistaa toiminnalliset mainosmuodot.

Älypuhelimet ovat kaikkien aikojen henkilökohtaisin media- ja markkinointikanava. Ne ovat läsnä jatkuvasti ja kaikissa arjen hetkissä. Älypuhelin kaivetaan esiin kymmeniä kertoja päivässä tiedonhakuun, ideoinnin tueksi tai hetkelliseksi ajankuluksi. Se voittaa, joka onnistuu tarjoamaan parhaan ratkaisun haasteeseen tai tarpeeseen juuri oikealla hetkellä. Näistä mikrohetkistä mainostajat nyt kilpailevat. Mobiilimainoksella on noin kolme sekuntia aikaa herättää huomio ja tehdä vaikutus.

Mobiilioptimoituun ostokokemukseen kannattaa panostaa, sillä ostaminen mobiilissa lisääntyy koko ajan. Mobiilikokemus on kautta linjan optimoitava sujuvaksi ja vaivattomaksi aina mahdolliseen ostotapahtumaan saakka.

Hyvä mobiilimainos on tehty varta vasten mobiililaitteille. Se on hyvin kohdennettu ja relevantti. Itse mainoksessa on paljon vähemmän elementtejä kuin tyypillisissä desktop-mainoksessa. Hyvä mobiilimainos on myös visuaalisesti kaunis ja erottuva.

10 syytä – Miksi mobiilimainonta?

 1. Brändin raken­ta­minen. Mobii­li­mai­nonta toimii erin­omaisen hyvin brändin rakentajana.
 2. Tärkeä osa osto­polkua. Mobii­li­mai­nonta on äärim­mäisen tärkeä osa ostopolkua.
 3. Osa osto­pää­töstä. Yhä useampi ver­tailee tuot­teiden omi­nai­suuksia ja hintoja juuri ennen osto­pää­töstä jo myy­mä­lässä ollessaan.
 4. Aina mukana. Äly­pu­he­limet kulkevat mukana kaikissa arjen hetkissä, mikä tarjoaa brän­deille val­ta­vasti hetkiä puhu­tella asiakkaitaan.
 5. Toi­mi­nal­liset omi­nai­suudet ja vuo­ro­vai­kut­tei­suus. Puhe­limen omi­nai­suuksia, kuten kameraa, ravis­telua, pyyh­käisyä, voidaan hyödyntää.
 6. Koh­den­nus­mah­dol­li­suudet ovat mobii­lissa erin­omaiset. Mai­nontaa voidaan koh­dentaa demo­gra­fisten piir­teiden ja mediaym­pä­ristön lisäksi esi­mer­kiksi kiin­nos­tuksen, käyt­täy­ty­misen, ajan­käytön, sijainnin, sään tai ajan­kohdan mukaan.
 7. Hyperlokaali-​kohdentaminen. Tek­no­lo­gian avulla pys­ty­tään mää­rit­tä­mään mobii­li­lait­teen todel­linen reaa­liai­kainen sijainti, joka perustuu GPS-koordinaatteihin.
 8. Huo­mio­arvo. Mobii­lissa näky­vällä mai­nok­sella on kes­ki­mää­räistä parempi huo­mio­arvo. Kulut­taja saadaan pysäh­ty­mään ja viet­tä­mään mah­dol­li­simman paljon aikaa mai­noksen parissa.
 9. Tehokas kulut­tajan akti­vointi. Kulut­taja on helpompi akti­voida juuri oikealla hetkellä. Akti­voin­ti­ta­poja ovat esi­mer­kiksi klikkaus mobii­li­si­vus­tolle, puhe­lin­soit­toon, teks­ti­vies­tiin, sovel­lus­kaup­paan, videoon, kupon­kiin ja karttaan (store locator).
 10. Näyt­tävät ja sitout­tavat mai­nos­muodot. Mobiilin rich media ‑mai­nosten kes­ki­mää­räinen vuo­ro­vai­ku­tusaste on yli 6‑kertainen staat­ti­siin aineis­toihin ver­rat­tuna. Mainos voi hyö­dyntää esi­mer­kiksi videota, ani­maa­tiota, kalen­te­ri­mer­kintää, pelil­lisiä ele­ment­tejä, swipea tai vaikkapa raa­pu­tet­tavia, höy­lät­täviä, kelluvia tai 360-​teknologialla raken­net­tuja rat­kai­suja. Tule­vai­suu­dessa vir­tu­aa­li­to­del­li­suutta (VR) ja lisättyä todel­li­suutta (AR) tullaan varmasti hyödyntämään.

Hinnoittelu

Usein mobiilinäkyvyyys on osana muuta mainoskampanjaa. Mobiilimainontaa voi tehdä kaikissa kanavissa. Mainonnan hinnoittelu vaihtelee kanavakohtaisesti. Osassa kanavista klikkihinnoittelu on mahdollinen ja osassa näyttöpohjainen. Kustannustehokkaimpia mobiilikanavia ovat useimmiten Google ja . Näissä kanavissa klikin hinta on yleensä muutamia kymmeniä senttejä.

Palvelumme mobiilimainontaan liittyen

 • Kam­pan­joiden suun­nit­telu, toteutus, opti­mointi ja reaa­liai­kainen raportointi
 • Koh­de­ryh­mä­mää­rit­tely ja viestikärjet
 • Mobii­li­ban­ne­rien ja ‑landing pagejen suun­nit­telu ja toteutus

Tutustu myös blogipostauksiimme aiheesta

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme