Retargetointi eli uudelleenkohdentaminen

Palauta asiakas takaisin ostopolulle

Retargetointi tarkoittaa uudelleenkohdistusta eli muistuttavien mainosten näyttämistä niille, jotka ovat jo käyneet sivustollasi. Retargetoinnin tarkoituksena on palauttaa sivustollasi käynyt vierailija takaisin sivustollesi.

Retargetointi (toisinaan myös  ja remarketing) tarkoittaa sananmukaisesti uudelleenkohdistusta eli muistuttavien mainosten näyttämistä niille, jotka ovat jo käyneet sivustollasi. Retargetoinnin tarkoituksena on palauttaa sivustollasi käynyt vierailija takaisin sivustollesi, jos toivottua tulosta, kuten tarjouspyynnön jättöä tai ostoksen tekoa, ei saavutettu. Verkkosivuilla vierailijoista keskimäärin vain noin 2 % tekee mainostajan toivoman toimenpiteen, eli tekee ostoksen tai esimerkiksi tilaa uutiskirjeen. Parhaimmillaankin tämä konversioaste (tehdyt ostokset / sivustolle tulijat) on alle viiden prosentin luokkaa. Retargeting-mainonnan kannattaa olla jatkuvaa, ei niinkään kampanjamuotoista tekemistä.

Retargetointi

Retargetointi on kustannustehokasta display-mainontaa, koska asiakas on jo tunnistettu potentiaaliseksi asiakkuudeksi hukkakontaktit jäävät vähäisiksi. Kun ihminen on kiinnostunut yrityksestäsi tai tuotteestasi, ja saat hänet käymään verkkosivustollasi, myyntimahdollisuus kyseiselle kävijälle on suuri. Useiden tutkimuksien mukaan verkkokaupan käyttäjä tarvitsee useamman vierailukerran sivustolla ennen ostopäätöksen tekoa. Tavallisimpia retargetoinnin kohdistusmenetelmiä ovat dynaamiset tuotemainokset ostoskorin hylänneelle kuluttajalle, brändistä muistuttavat mainokset sekä vanhojen asiakkaiden aktivointiin tähtäävät mainokset.

10 syytä — Miksi retargetointi?

 1. Kävijän sivus­tolle palaut­ta­minen ja osto­po­lulla ohjaa­minen. Jopa 98 % verk­ko­si­vuston kävi­jöistä lähtee kon­ver­toi­matta eli teke­mättä haluttua toimenpidettä.
 2. Osto­päätös vaatii usein har­kintaa. 70% hylkää ostos­korin ennen ostosta. Noin puolet vie­railee 2–4 kertaa verk­ko­pal­ve­lussa ennen kuin tekee ostoksen. Mitä suurempi ker­taostos, sitä useamman vie­rai­lu­kerran ostoksen teko yleensä vaatii.
 3. Huk­ka­kon­tak­teja tulee vähän. On kus­tan­nus­te­hok­kaampaa hou­ku­tella jo kerran pal­ve­luun tutus­tunut kävijä tilaa­maan, ver­rat­tuna täysin uuteen vierailijaan.
 4. Kus­tan­nus­te­hok­kuus. Usein pienen budjetin teke­mistä koh­de­ryhmän rajal­lisen koon vuoksi. Osassa kana­vista klik­ki­poh­jainen hinnoittelu.
 5. Koh­den­netut viestit käyt­täy­ty­misen mukaan. Hyvä väylä puhu­tella pros­pek­teja tarkasti koh­den­ne­tuilla vies­teillä sen mukaan, mitä henkilö on tehnyt verkkopalvelussa.
 6. Lisä­myynnin kanava. Lähes­ty­tään jo osta­nutta vies­tillä ”Kun ostit tätä, osta myös tätä..”
 7. Erittäin tärkeä osa mark­ki­nointia. Retar­ge­tointi tehostaa muuta mark­ki­nointia ja tukee muita markkinointitoimenpiteitä.
 8. Retar­ge­toinnin aloit­ta­minen on helppoa. Tek­ni­sesti retar­ge­tointi on helppo aloittaa ja sitä voi kehittää koko ajan tar­kem­maksi ja eri seg­mentit huomioivaksi.
 9. Luo­tet­tava mediaym­pä­ristö. Mai­nonnan näky­minen luo­tet­ta­vissa ja Suomen tun­ne­tuim­missa verk­ko­me­dioissa herättää luot­ta­musta ja luo posi­tii­vista mie­li­kuvaa yrityksestäsi.
 10. Älä jää kil­pai­li­joi­desi jal­koihin! Myös kil­pai­li­jasi tekevät retargetointia.

Retargetoinnin hinnoittelu

Retargetoinnin hinnoittelu vaihtelee kanavan mukaan. Esimerkiksi Google Display Network ja  sekä  ovat klikkipohjaisesti hinnoiteltuja. Ohjelmallisesti pääsemme ostamaan mediatalojen mainosnäyttöjä, tällöin hinnoittelu on näyttöpohjaista.

Retargetointia kannattaa tehdä jatkuvana mainontana kaikissa kanavissa. Kuukausittaisen mediabudjetin määrään vaikuttaa verkkosivujen kävijämäärä ja valittujen mainoskanavien määrä. Jos sivuston kävijämäärä on vähäinen ja mainontaa näytetään vain Facebookissa ja Google Display Networkissa, kuukausittainen mediabudjetti on arviolta 200-300 €. Isomman kävijämäärän sivustot voivat itse määrittää haluamansa kuukausittaisen maksimieuromäärän esimerkiksi 1000-2000 € / kk. 

Näin retargetointi toimii käytännössä

Yksinkertaistettuna retargetointi toimii näin. Henkilö tulee verkkosivuillesi. Kun hän poistuu sivuiltasi, hänet lisätään retargetointiyleisöön. Myöhemmin häntä voidaan lähestyä bannerimainoksilla, kun hän vaikkapa lukee uutisia mtv.fi-palvelussa tai selaa omaa Facebookiaan. Kun muistuttava mainoksesi herättää hänen mielenkiinnon, hän klikkaa mainosta ja päätyy takaisin sivustollesi ja voit taas vaikuttaa häneen verkkopalvelussasi.

Retargetointiyleisöjä voi olla yksi tai useita. Jos yleisöjä muodostetaan vain yksi, ryhmä on yleensä kaikki verkkosivuilla vierailleet.  Erilaisia retargetointiryhmiä voidaan muodostaa hyvinkin erilaisin perustein. Tyypillistä on esimerkiksi erottaa omaksi ryhmäkseen kävijät, jotka ovat lisänneet ostoskoriin tuotteen, mutta ostotapahtuma on jäänyt kesken tai kävijät, jotka eivät ole jättäneet yhteydenottopyyntöä, jos se on pääasiallinen verkkosivun tavoite.

Retargetointia voi tehdä kaikissa kanavissa

 • Ohjel­mal­lisen osta­misen kautta pääsemme lähes kaikkiin Suomen suu­rim­piin verkkomedioihin
 • Google Display verkosto kattaa yli 2 mil­joonaa sivustoa ja tavoittaa 90 % inter­netin käyttäjistä
 • Facebook ja Ins­ta­gram tavoit­tavat yli 3 mil­joonaa suomalaista
 • Lin­ke­dInin kautta tavoi­te­taan etenkin B2B-henkilöt
 • YouTuben kautta tehos­kasta video­mai­nontaa halu­tulle kohderyhmälle

Mitä retargetointi vaatii teknisesti?

Retargetoinnin tekninen toteutus on helppoa. Me, sinä tai verkkosivusi ylläpitäjä lisää pikselin eli lyhyen koodin pätkän verkkosivustollesi joko sivuston lähdekoodiin tai Googlen Tag Managerin avulla. Tämän jälkeen mainontaa voidaan näyttää sivuillasi vierailleille. Samalla pikselillä mainonta voidaan kohdentaa kaikkiin päätelaitteisiin eli tietokoneisiin, tabletteihin ja älypuhelimiin. Retargetointipikseli asettaa anonyymin evästeen jokaisen vierailijan selaimeen. Kun vierailija liikkuu internetissä, selain jakaa tämän tiedon retargeting-työkalun kanssa niin, että aiemmin sivustolla vierailleelle potentiaaliselle asiakkaalle voidaan viestiä kohdennetusti juuri niistä tuotteista ja tuoteryhmistä, joita hän on selannut.

Palvelumme retargetointiin liittyen

 • Retar­ge­tointi kam­pan­joiden suun­nit­telu, toteutus, opti­mointi ja reaa­liai­kainen raportointi
 • Retar­ge­toin­ti­kam­panjat kaikissa kana­vissa (Google Display, ohjel­mal­linen verkosto, Facebook, Ins­ta­gram, YouTube)
 • Koh­de­ryh­mä­mää­rit­tely ja viestikärjet
 • Kam­pan­ja­ban­ne­rien ja ‑landing pagejen suun­nit­telu ja toteutus

Tutustu myös blogipostauksiimme aiheesta

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme