YouTube- ja videomainonta

Liikkuva kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

AVAINSANAT:   

YouTube-mainonta on kustannustehokasta, erittäin hyvin kohdennettavaa ja mitattavaa videomainontaa, jolla vedotaan tunteisiin ja kasvatetaan brändin tunnettuutta.

Video on tunteisiin vetoava kerronnan muoto, jonka avulla saat näkyvyyttä brändillesi sekä lisää myyntiä. Online videomainonta täydentää myös erinomaisesti TV-kampanjan tavoittavuutta. Online videomainontaa voi tehdä YouTuben lisäksi videoverkostoissa, Facebookissa, netti TV:n ohjelmien yhteydessä ja näiden lisäksi monet verkkosivustot tarjoavat videomainospaikkoja muun sisältönsä seassa.

YouTube mainonta

Tyypillisin tapa mainostaa YouTubessa on videon alussa näkyvä videomainos, jonka katsoja voi halutessaan skipata, vain loppuunkatsotuista mainoksista joutuu maksamaan. YouTube-mainonta on tehokas tapa tavoittaa asiakkaita hyvin kohdennetusti ilman suuria kustannuksia. Suomessa YouTubella on 2,3 miljoonaa käyttäjää viikossa. YouTube-mainosten avulla tavoitat suuren määrän potentiaalisia asiakkaita kustannustehokkaasti. Yksi loppuun katseltu videomainosnäyttö maksaa keskimäärin vain 0,01‒0,20 euroa. Ilman mainontaa tapahtuvan videon orgaanisen näkyvyyden saavuttaminen on erittäin haastavaa. Maailman kaikista tunnetuimpienkin brändien videot saavuttavat keskiverrosti noin 10000 näyttökertaa ilman maksettua mainontaa.

10 syytä — Miksi YouTube mainonta?

 1. Tavoit­ta­vuus. Erittäin laaja globaali peitto. Myös Suomessa You­Tu­bella on jo 2,3 mil­joonaa käyt­täjää viikossa.  YouTube on Suomen kol­man­neksi suurin kau­pal­linen liik­kuvan kuvan kanava.
 2. Erin­omaiset koh­den­nus­mah­dol­li­suudet ja mai­nos­muodot. Moni­puo­liset ja tarkat koh­den­nus­mah­dol­li­suudet ja mai­nos­muodot, jotka toimivat kaikissa pää­te­lait­teissa, yli 50% kat­se­luista tehdään mobiilipäätelaitteilla.
 3. Kus­tan­nus­te­hok­kuus. Mah­dol­li­suus maksaa vain kli­keistä tai loppuun kat­sel­luista videoista.
 4. Brändin tun­net­tuuden kas­vat­ta­minen. Kus­tan­nus­te­hokas tapa kas­vattaa brändin tun­net­tuutta halutun koh­de­ryhmän keskuudessa.
 5. Tun­tei­siin vetoa­minen. Video­mai­nonta on erin­omainen tapa vai­kuttaa tun­tei­siin ja luoda fiilistä.
 6. Täy­dentää TV-​mainoskampanjointia. YouTube täy­dentää erin­omai­sesti TV-​kampanjan tavoittavuutta.
 7. Tehok­kuus. Vain yksi kym­me­nestä sanoo aina skip­paa­vansa mainokset.
 8. Orgaa­ninen näkyvyys on rajoi­tettua. Ilman mai­nontaa tapah­tuvan videon näky­vyyden saa­vut­ta­minen on erittäin haastavaa.
 9. Mitat­ta­vuus. Mah­dol­li­suus mitata ja ana­ly­soida mai­nonnan toi­mi­vuutta reaaliaikaisesti.
 10. Kävi­jä­oh­jaus. Selkeä Call-​To-​Action toimii, mai­nok­sesta voidaan helposti ohjata mai­nos­tajan omalle verkkosivulle.

YouTuben hinnoittelu

YouTubessa on mahdollista maksaa vain jos video katsotaan loppuun asti tai vähintään 30 sekuntia tai mainosta klikataan. Suomessa CPV (Cost Per View) maksaa 0,01-0,20€ riippuen paljon muun muassa kohdennuksista. View Through Rate on keskimäärin noin 20%.

YouTuben lisäksi on muitakin videomainostamisvaihtoehtoja

Videomainonnassa on valtavasti erilaisia variaatioita. YouTube on yksi suosituimmista videomainonnan kanavista, mutta esimerkiksi NettiTV:t, Ruutu ja Katsomo, tarjoavat mahdollisuuden ei skipattaviin videomainoksiin. Ja muun muassa Facebookissa saa automaattisesti ilman ääntä käynnistyviä videomainoksia. Lisäksi monet verkkosivustot tarjoavat videomainospaikkoja muun sisältönsä seassa.

Palvelumme videomainontaan liittyen

 • Kana­va­va­linnat videomainonnalle
 • Kam­pan­ja­suun­nit­telu, toteutus, opti­mointi ja reaa­liai­kainen raportointi
 • Koh­de­ryh­mien määritys ja viestikärjet
 • Mai­nos­ma­te­ri­aa­lien suun­nit­telu ja tuotanto

Tutustu myös blogipostauksiimme aiheesta

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme