Näin kohdennat tehokkaasti

Google Display -verkostossa

20.2.2019
Tehokas kohdentaminen Google Display verkostossa

Näin tavoitat kohderyhmäsi tehokkaasti Google Display-verkostossa

Mainosten kohdentaminen oikealle kohderyhmälle oikeaan aikaan on olennainen osa tehokasta mainoskampanjaa. Mitä tarkemmin tunnet kohdeyleisösi ja sen mielenkiinnon kohteet, sen paremmin tulee kampanjasi onnistumaan. Google tietää meistä jokaisesta lähes kaiken, tähän tietoon pohjautuen Google Ads tarjoaa käyttöösi erinomaiset mainonnan kohdentamisvaihtoehdot. Display-mainokset näkyvät vain Google Display ‑verkostossa, eivätkä näy hakutulossivuilla.

Yleisökohdentaminen

Voit valita, kenelle mainoksesi näytetään. Tavoitat potentiaaliset asiakkaat heidän kiinnostuksen kohteiden tai kohderyhmätietojen perusteella tai sen mukaan, ovatko he jo vierailleet sivustossasi aikaisemmin.

 • Demo­gra­fiset tiedot: Ikä, suku­puoli, sijainti ja laitetyyppi
 • Uudel­leen­mark­ki­nointi (Retar­ge­ting, remar­ke­ting): Kohdista mainonta käyt­tä­jille, jotka ovat jo rea­goi­neet mai­nok­siisi, olleet aktii­visia verk­ko­si­vus­tol­lasi tai sovelluksessasi.
 • Kiin­nos­tuksen kohteet ja aihe­piirit: Googlen käyt­tä­jä­pro­fii­leihin tal­len­tu­neet kiin­nos­tuksen kohteet. Aihe­pii­riin koh­den­ta­minen tar­koittaa sitä, että koh­den­taes­sasi mai­nonnan tiettyyn aihe­pii­riin, Google on pro­fi­loinut käyt­täjän kiin­nos­tu­neeksi kysei­sestä aihe­pii­ristä ja mai­nok­sesi voivat näkyä käyt­tä­jälle, vaikka juuri se sivu millä hän liikkuu ei liit­tyi­si­kään aiheeseen.
 • Ostoai­keissa olevat: Näytä mai­noksia käyt­tä­jille, jotka ovat hakeneet tar­joa­miasi tuot­teita tai palveluita.
 • Look-​a-​like yleisöt: Laajenna ylei­söäsi koh­dis­ta­malla mai­nokset käyt­tä­jille, jotka ovat kiin­nos­tu­neet saman­kal­tai­sista asioista kuin uudel­leen­mark­ki­noin­ti­luet­te­lois­sasi olevat käyt­täjät. Täl­laiset käyt­täjät eivät var­si­nai­sesti hae tuot­tei­tasi tai pal­ve­lui­tasi, mutta he saat­tavat kiin­nos­tuksen koh­tei­densa perus­teella reagoida mainoksiisi.

Sisältökohdentaminen

Kun näytät mainoksia Google Display ‑verkostossa, voit tavoittaa asiakkaita heidän katselemiensa verkkosivustojen, sovellusten ja videoiden kautta. Voit myös halutessasi sulkea pois haluamiasi sivustoja, videoita, sisältötyyppejä tai aiheita.

 • Aiheet/​teemat: Kohdista mainos tiettyjä aiheita käsit­te­le­ville sivuille. Google mää­rittää sivus­toille teemat. Välillä teemat ovat turhan laajoja ja mai­nok­sesi näkyvät epä­re­le­van­teil­lakin sivuilla.
 • Avain­sanat: Joko käyt­täjän haku­käyt­täy­ty­mi­seen, sivuston sisäl­töön tai molem­piin perus­tuva kohdistus.
 • Sijoit­telut: ”käsin poimitut” verk­ko­sivut tai mobii­li­so­vel­lukset, ylei­söäsi kiin­nos­tavan YouTube-sisällön URL-​osoitteet. Valitse esi­mer­kiksi millä verk­ko­si­vuilla haluat mai­nok­sesi näkyvän ja Google näyttää mai­nok­siasi vain näillä sivustoilla.
 • Display-​laajennus haulle: Google Ads etsii käyt­täjiä auto­maat­tisten hin­ta­tar­jousten ja älykkään koh­dis­tuksen avulla. Display-​laajennus on käy­tet­tä­vissä sekä haku-​/​display-​/​videokampanjoissa, ja sen avulla mai­nokset koh­dis­te­taan poten­ti­aa­li­sim­piin hetkiin par­haiden tulosten saavuttamiseksi.

Laitekohdentaminen

Google myös tunnistaa, millaisella selaimella surffaat internetissä ja tätä tietoa voidaan käyttää kohdennuskriteerinä mainonnassasi.

 • Tie­to­ko­neet: Kohdista mai­nokset käyt­tä­jille, jotka katsovat sisältöä pöy­tä­ko­neella tai kan­net­ta­valla tie­to­ko­neella (näytön koko vähin­tään 7″).
 • Mobii­li­lait­teet: Kohdista mai­nokset äly­pu­he­limen käyttäjille.
 • Tabletit: Kohdista mai­nokset sel­laisen mobii­li­lait­teen käyt­tä­jille, jossa ei vält­tä­mättä ole puhelinta.
 • TV-​näytöt: Kohdista mai­nokset käyt­tä­jille, jotka strii­maavat TV-​sisältöä esi­mer­kiksi äly­te­le­vi­sion, peli­kon­solin tai tele­vi­sioon lii­tet­tävän laitteen, kuten Chro­mecastin, avulla. TV-​näyttökohdistus on käy­tet­tä­vissä vain videokampanjoissa.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä  blogin kirjoittajaan!

Tutustu myös muihin blogeihimme

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme