Yleiset myyntiehdot

SÄÄNTÖJÄ MEIDÄN JA TEIDÄN VÄLISIIN LEIKKEIHIN

Oddy Digital Oy:n yleiset myyntiehdot ja mediamyynnin ehdot 1.1.2024 alkaen.

Yleiset myyntiehdot

1. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy asiakkaan tehdessä tilauksen Oddy Digitalille joko kirjallisesti tai suullisesti. Nämä myyntiehdot koskevat kaikkia Oddy Digitalin projekteja ja asiakkuuksia. Poikkeuksista ehtoihin voidaan sopia vain kirjallisesti. Hyväksymällä tarjouksen kirjallisesti tai suullisesti asiakas sitoutuu noudattamaan yleisiä myyntiehtoja. Linkki myyntiehtoihin löytyy myös jokaisesta laskusta.

 

2. Hinta, alennukset ja mahdolliset lisätyöt

Ilmoitettuihin hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero 24 %.

Tuntihinnat määräytyvät työn sisällön mukaan.
· mainonnanhallinta 113 € / h
· graafinen suunnittelu 113 € / h
· sisällöntuotanto 113 € / h
· analytiikan määritys ja analyysit 120 € / h
· konsultointi ja suunnittelu 120 € / h

Vaihtoehtoisesti työlle voidaan sopia kiinteä hinta. Kiinteähintaisten töiden sisältö sovitaan erikseen. Ennalta määritellyn työmäärän ylittävät työt laskutetaan tuntihinnaston mukaisesti.

Kuukausipalvelut erillisen sopimuksen mukaan. Kuukausipalveluiden sisältö sovitaan erikseen. Ennalta määritellyn työmäärän ylittävät työt laskutetaan tuntihinnaston mukaisesti.

Raportoinnissa käytetään Google Looker Studiota. Perustamiskulujen lisäksi raportointi vaatii Supermetrics-lisenssiä, jota tarjoamme asiakkaillemme kiinteään kuukausihintaan.

Oddy Digitalilla on oikeus laskuttaa kiirelisää tapauksissa, joissa asiakas haluaa työt pikaisella toimitusaikataululla samana tai seuravaana päivänä tilauksesta. Kiirelisän suuruus on +50 % laskutettavan työn summasta.

Oddy Digital pyrkii aina antamaan työmäärä- tai kustannusarvion ennen työn aloittamista, jotta vältyttäisiin ikäviltä yllätyksiltä. Meille on tärkeää, että kustannukset ovat läpinäkyviä sekä meille että asiakkaalle.

Kaikki asiakkaalta saatuun toimeksiantoon käytetty työaika veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Oddy Digitalilla on oikeus sovitun hinnan lisäksi laskuttaa niistä kustannuksista, jotka
aiheutuvat:
a) Asiakkaan toimittaman aineiston puutteellisuudesta,
b) Asiakkaan vastoin sovittua tekemistä korjauksista ja muutoksista alkuperäisaineistoon,
c) Asiakkaan aiheuttamasta viivästyksestä,
d) Asiakkaan vaatimista ylimääräisistä vedoksista, paino- tai värinäytteistä
e) Ylityöstä, jota tehdään Asiakkaan pyynnöstä, tai
f) Muista vastaavista Asiakkaan vastuulla olevista ylimääräisistä kustannuksista

Oddy Digitalilla on oikeus muuttaa tuotteen tai palvelun toistuvaismaksua ilmoittamalla muutoksesta ja muutoksen perusteista asiakkaalle kirjallisesti vähintään 14 vuorokautta ennen muutoksen voimaantulopäivää. Mikäli Oddy Digital ilmoittaa näin, asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kyseisen tuotteen tai palvelun osalta päättymään hinnanmuutoksen voimaantulopäivänä. Irtisanominen vaaditaan kirjallisesti vähintään 7 vuorokautta ennen muutoksen voimaantulopäivää.

Taitto- ja työtiedostojen tai suunnitteluvaiheen versioiden käyttöoikeudet eivät sisälly hintoihimme automaattisesti. Tuotamme aineistopaketit tarvittaessa lisäpalveluna erikseen sovitusti.

Mediabudjetit (ad spend, mediakulu) asiakas hoitaa ensisijaisesti itse omien maksutapojen kautta. Mikäli mediabudjetit läpilaskutetaan Oddyn maksutapoja käyttäen, Oddylla on oikeus lisätä 4 % korko käytettyyn mediabudjettiin. Mahdollinen käyttämätön mediabudjetti (ad spend, mediakulu) siirretään kuukaudelta seuraavaan 50 euron tarkkuudella ellei asiasta ole toisin sovittu.

Oddy Digital voi myöntää alennuksia eri perustein. Eri alennukset ovat toisensa poissulkevia, jollei toisin ole sovittu osapuolten välisessä sopimuksessa.

 

3. Matkakulut

Mahdolliset matkakulut ja niiden suuruus sovitaan lähes poikkeuksetta jo tarjousvaiheessa.

Autolla liikuttaessa laskutamme matkakulut voimassa olevan kilometrikorvauksen mukaisesti ja muilla kulkuvälineillä liikuttaessa toteutuneen mukaisesti, ellei tarjouksessa erikseen muuta mainita. Yöpymiskustannukset laskutamme toteutuneen mukaisesti, ellei tarjouksessa erikseen muuta mainita.

 

4. Laskutus ja maksuehdot

Maksuehtomme on 14 päivää netto. Oddy Digital lähettää laskun asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Asiakkaan tulee varmistaa, että ilmoitettu laskutusosoite on oikea ja ajan tasalla.

Alle kuukauden kestävät mainoskampanjat laskutetaan ennen kampanjan alkamista kokonaan. Tätä pidemmät kampanjat laskutetaan kuukausittain aina kuukauden alussa, ellei erikseen ole toisin sovittu.

Jatkuva näkyvyys laskutetaan aina kuukauden alussa.

Tuntipohjaisesti tehtävät työt laskutetaan työn valmistuttua tai kalenterikuukausittain valmistumisen mukaan, ellei toisin ole sovittu.

Työt, joista on sovittu kiinteä hinta, laskutetaan yhdessä erässä työn alkaessa. Laajemmat kokonaisuudet on mahdollista laskuttaa erikseen sovittaessa myös kahdessa erässä, jolloin työn alkaessa laskutetaan 50% ja työn valmistuttua 50%.

Oddy Digital voi edellyttää asiakkaalta käteismaksua ennen mainonnan julkaisua tai toteutusta esim. maksuhäiriötilanteissa. Normaalista prosessista poikkeavasta laskutuksesta voidaan veloittaa laskutuslisä 15,00 €.

Oddy Digital voi katsoa laskutusperusteen syntyneeksi 30 päivän jälkeen ilman eri kuittausta tilanteissa, joissa sovitut materiaalit on toimitettu asiakkaalle, mutta projektin virallinen valmistuminen viivästyy asiakkaasta johtuvista syistä. Tällöin laskutamme jo tehdyt työt toteuman mukaisesti. Mahdolliset myöhemmät jatkotyöt laskutetaan erikseen voimassaolevan tuntihinnaston mukaan.

Laskua koskeva huomautus on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa laskun päiväyksestä osoitteeseen digital@oddy.fi. Maksuajan ylityksestä peritään viivästyskorko 10,5 %. Lisäksi Oddy Digitalilla on oikeus periä asiakkaalta viivästyneeseen maksuun liittyvät muistutus- ja perintäkulut. Laskut siirretään Intrumille perittäväksi kahden huomautuksen jälkeen. Oddy Digital varaa oikeuden muuttaa maksuehtojaan.

 

5. Tekijänoikeus

Asiakkaalla on omistus- ja käyttöoikeus tarjouksen mukaiseen lopputuotokseen maksettuaan niistä täyden suorituksen. Oikeus ei koske Oddy Digitalin omien mainostilien kautta toteutettuja töitä. Asiakas ei saa luovuttaa tuotoksesta tai se osista käyttöoikeuksia kolmannelle osapuolelle tai myydä niitä eteenpäin ilman Oddy Digitalin suostumusta.

Asiakkaan suoritettua maksun sopimuksen mukaisesti saa Asiakas täydet oikeudet kaikkeen toimeksiantoa varten toteutettuihin valmiiseen materiaaliin, jotka asiakas on hyväksynyt. Taitto- ja työtiedostojen tai suunnitteluvaiheen versioiden käyttöoikeudet eivät sisälly hintoihimme automaattisesti. Tuotamme aineistopaketit lisäpalveluna erikseen sovitusti. Asiakas sitoutuu kunnioittamaan taiteilijan oikeuksia.

Oddy Digital säilyttää asiakkaan materiaalit sopimuskauden ajan. Sopimuskauden loputtua Oddy Digital säilyttää Asiakkaan materiaaleja 60 vuorokautta, mikäli muuta ei sovita.

 

6. Referenssioikeus

Oddy Digitalilla on oikeus käyttää asiakasta referenssinä tarjotessaan palveluitaan muille asiakkaille, ellei asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä.

Oddy Digital voi käyttää asiakkaan yrityksen logoa omilla verkkosivuillaan ja esitysmateriaaleissaan viestiessään referensseistä palvelun toimittamisen ajan sekä palvelun toimittamisen tai sopimuksen päättymisen jälkeen. Referenssitiedot eivät saa sisältää asiakkaan erikseen liikesalaisuudeksi määrittelemää tietoa.

 

7. Vaitiolovelvollisuus

Yhteistyö Oddy Digitalin kanssa on aina luottamuksellista. Oddylle on kunnia-asia olla luottamuksen arvoinen. Tarvittaessa sitoudumme erikseen solmittavaan NDA-sopimukseen. Vastavuoroisesti asiakas pidättäytyy jakamasta tai julkistamasta Oddy Digitalin ei-julkisia tietoja tai materiaaleja.

Muut kuin Oddy Digitalin julkistamat yhteistyön ehdot, mukaan lukien yleisestä hinnastosta poikkeavat hinnat ja sovellettavat alennukset, ovat luottamuksellisia sopimuksen voimassaoloajan sekä 2 vuotta sen jälkeen. Kumpikaan osapuoli ei saa antaa tietoja sopimuksen sisällöstä ulkopuolisille.

 

8. Houkuttelukielto

Oddy Digitalilla arvostetaan osaajia ja heistä halutaan pitää tiukasti kiinni. Asiakas ei saa houkutella Oddy Digitalin työntekijöitä töihin tai freelancer-suhteeseen yhteistyösuhteen aikana tai sen jälkeen. Mikäli näin kuitenkin kävisi, astuu voimaan 40 000 euron rekrytointipalkkio, jonka Oddy Digital laskuttaa rekrytoivalta yritykseltä.

 

9. Vastuu virheistä ja reklamaatiot

Teemme työmme huolellisesti ja parhaan osaamisemme mukaisesti. Mahdollisista virheistä työssämme on ilmoitettava kirjallisesti neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa palvelun toimittamisesta. Ensisijainen ratkaisutapa on syntyneen virheen korjaaminen Oddyn toimesta. Oddy Digitalilla on 30 päivää aikaa korjata virhe. Vastuu suorista vahingoista kattaa euromääräisesti korkeintaan projektista laskutetun summan.

Oddy Digital ei missään tilanteessa vastaa asiakkaalle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista.

Työt tehdään force majeure -varauksin. Kaikki ennalta arvaamattomat seikat kuten lakko, tekniset häiriöt sekä muut vastaavat Oddy Digitalin kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat, Oddy Digitalista riippumattomat seikat, ovat Oddy Digitalin korvausvelvollisuuden ulkopuolella.

Töiden toteutus Oddy Digitalilla ei ole henkilösidonnaista. Asiakas ostaa työt yritykseltä, ei yksittäisiltä henkilöiltä. Tiimimme koostuu taitavista ammattilaisista, ja Oddy Digital voi osoittaa asiakkaan tehtävään myös alkuperäisestä tilauksesta poikkeavan henkilön ilman eri ilmoitusta.

 

10. Sopimuksen päättyminen ja irtisanominen

Kertaluonteinen kampanja, projekti tai erikseen sovitun työn sopimus päättyy ilman irtisanomista kampanjan, projektin tai muun työn tultua toteutetuksi. Asiakkaan on ilmoitettava mahdollinen huomautuksensa toimeksiannon suorittamisesta välittömästi sen havaittuaan. Mahdollinen huomautus tulee tehdä kirjallisesti kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa Toimeksiannon loppuun suorittamisesta. Toimeksianto katsotaan lopullisesti hyväksytyksi, mikäli asiakas ei tee kirjallista huomautusta mainitun neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa.

Määräajaksi tehty sopimus on voimassa määräajan ja päättyy ilman irtisanomista määräajan viimeisenä päivänä.

Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti, jolloin sopimus päättyy kolmen (3) täyden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Kuukausittain laskutettavan jatkuvan tekemisen irtisanomisaika on 3 täyttä kalenterikuukautta.

Esimerkki: Kun yhteistyö irtisanotaan kirjallisesti 5.1., yhteistyö päättyy kolmen kokonaisen kalenterikuukauden kuluttua, eli 31.4. Oddylla on oikeus laskuttaa sovittu työn osuus jatkuvassa tekemisessä kolmen kokonaisen kuukauden ajan, vaikkei työtä asiakkaan toiveesta enää tehtäisikään.

 

11. Sopimuksen purkaminen

Sopimus voidaan purkaa, mikäli toinen osapuoli olennaisesti rikkoo tai jättää täyttämättä sopimuksen ehtoja, eikä ole korjannut rikkomustaan 30 päivän kuluessa huomautuksen siitä saatuaan. Oddy Digitalilla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli asiakas viivästyy laskun maksamisessa tai joutuu konkurssiin, yrityssaneeraukseen, selvitystilaan tai maksukyvyttömäksi.

 

12. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Oddy Digitalin ja asiakkaan yhteistyöhön sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sovittelemalla. Tarvittaessa Oddy Digitalin ja asiakkaan väliset riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

 

13. Sopimuksen siirto

Oddy Digitalilla on oikeus siirtää sopimus oikeuksineen ja velvoitteineen toiselle Oddy-yhtiölle sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä yhtiölle, jolle Oddy Digitalin sopimukseen liittyvä liiketoiminta siirtyy. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai varaamaansa kampanjaa kolmannelle osapuolelle ilman Oddy Digitalin etukäteistä kirjallista suostumusta.

 

14. Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Asiakas vakuuttaa ja on vastuussa siitä, että se noudattaa kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyyn soveltuvaa tietosuojaa, yksityisyyden suojaa ja tietoturvaa koskevaa lainsäädäntöä ja itsesääntelyä.

Tietosuojan ja henkilötietojen käsittelyn osalta tähän sopimukseen sovelletaan Oddy Digitalin tietosuojaselostetta. https://oddydigital.fi/tietosuojaseloste/

 

15. Kolmansien osapuolien palvelut

Tuotteet ja palvelut voivat sisältää ulkopuolisten kolmansien osapuolien palveluita tai tuotteita. Kolmansien osapuolten (kuten mutta ei poissulkevasti Meta, LinkedIn, Google, SnapChat, TikTok ja Pinterest) tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttö- tai muita ehtoja.

 

16. Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.1.2024 ja korvaavat kaikki aikaisemmat Oddy Digitalin myyntiä koskevat myyntiehdot. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Oddy Digitalilla on oikeus milloin tahansa muuttaa myyntiehtojaan, hintojaan sekä maksuperusteitaan.

Mediamyynnin yleiset ehdot

Mainoskampanjoita koskevat säännöt täydentävät yleisiä myyntiehtoja.

 

1. Mainoskampanjan peruuttaminen

Vahvistetun verkkokampanjan peruutusehdot ovat seuraavat:
Jos vahvistettu varaus perutaan 6–10 arkipäivää ennen kampanjan alkua, veloitetaan 25 % kampanjan nettohinnasta.
Jos vahvistettu varaus perutaan 4–5 arkipäivää ennen kampanjan alkua, veloitetaan 50 % kampanjan nettohinnasta.
Jos vahvistettu varaus perutaan 3 arkipäivää ennen kampanjan alkua tai myöhemmin, veloitetaan 100 % kampanjan nettohinnasta.

 

2. Mainosaineiston toimittaminen

Kaikki verkkokampanjoiden aineistot on toimitettava viimeistään kolme (3) arkipäivää ja erikoisratkaisut viisi (5) arkipäivää ennen kampanjan alkua aineisto-ohjeiden mukaan.

Jos aineistoa ei ole toimitettu ohjeiden mukaisesti tehtynä, se myöhästyy tai on teknisesti toimimaton tai sisällöllisesti arveluttava tai ulkoasultaan liian samankaltaista median toimituksellisen sisällön kanssa, Oddy Digital ei takaa, että aineisto julkaistaan tai kampanja alkaa haluttuna ajankohtana.

Oddy Digital ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu virheellisen aineiston poisjäämisestä tai kun aineisto julkaistaan muuna kuin sovittuna julkaisupäivänä aineiston puutteellisuudesta johtuen.

Oddy Digital ei voi taata, että verkkokampanjasta saadaan kerättyä raportti, mikäli aineisto toimitetaan myöhässä tai puutteellisena. Edellä kuvatuissa tilanteissa laskutus on 100 %, vaikka kampanjan näkyvyys olisi rajoittunut.

 

3. Kampanja-aika

Kampanjat käynnistetään kampanja-ajan ensimmäisen päivän aikana, ellei muuta ole sovittu.

Viikkokampanjat ovat maanantaista sunnuntaihin, ellei muuta ole sovittu.

Kampanjaa varattaessa on ilmoitettava, montako mainosta kampanjaan tulee ja miten niitä halutaan vaihdettavan. Oddy Digital hoitaa veloituksetta yhden vaihdon per kampanja.

Useammista vaihdoista veloitetaan tuntilaskutuksella, samoin kuin yllättävistä kampanjan aikana tapahtuvista vaihdoista.

 

4. Verkkokampanjoiden todennus- ja näyttötakuu

Oddy Digital myy verkkokampanjoita näyttö-, aika- sekä klikkipohjaisesti. Kampanjat todennetaan mainonnanhallintajärjestelmällä. Järjestelmä ei huomioi cookie-virhettä.

Näyttötakuu näyttöpohjaisissa kampanjoissa. Mikäli kampanja alittaa 95 % ostetusta näyttömäärästä, ensisijaisesti kampanjaa jatketaan, kunnes näytöt täyttyvät tai puuttuvat mainosnäytöt hyvitetään asiakkaan seuraavassa kampanjassa 50 euron tarkkuudella, ellei asiasta ole toisin sovittu. Mikäli mainosnäytöt jäävät kampanjan loputtua tavoitteesta alle viisi (5) prosenttia, ei mainosnäyttöjä korvata, koska heitto katsotaan olevan normaalilla tasolla. Mikäli asiakkaan aineisto on toimitettu myöhässä, Oddy Digital ei vastaa näyttötakuun toteutumisesta.

Toimittaja ei takaa mainoskampanjoiden ehdotonta näkyvyyttä, toimivuutta tai sijoitusta mainosverkostoissa. Oddy Digital ei myöskään voi taata mediaympäristön laadukkuutta ja sisältöä.

 

5. Kampanjan muutokset

Mikäli asiakas haluaa muuttaa vahvistettua kampanjaa, Oddy Digital voi tehdä muutokset käytettyyn työmäärään pohjautuvan hinnoittelun mukaisesti.

Jos asiakas haluaa kampanjan poistettavan kokonaan kesken kampanja-ajan, Oddy Digital veloittaa 100 % kampanjan nettoarvosta peruutusehtojen mukaisesti.

 

6. Vastuu mainosten sisällöstä

Asiakas vastaa siitä, ettei Oddy Digitalille toimitettu aineisto ole voimassa olevien lakien, viranomaisten ja mainonnan itsesääntelyelinten määräysten, Oddy Digitalin antamien ohjeiden, näiden ehtojen, muiden sopimusehtojen taikka hyvän tavan vastainen. Asiakas sitoutuu huomioimaan rajoitukset, jotka koskevat mm. mainontaa alaikäisille tai seuraavia mainoskohteita: alkoholi, tupakka, uhkapelit, reseptilääkkeet, tuoteväärennökset ja piraattituotteet. Oddy Digitalilla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta kieltäytyä mainoksen esittämisestä, mikäli mainos on Oddy Digitalin tulkinnan mukaan edellä mainittujen vaatimusten vastainen.

Asiakas vastaa aineiston omistus- ja/tai käyttöoikeuksien hankkimisesta ja siitä, että aineiston esittäminen voi tapahtua kenenkään tekijänoikeutta, patentti- tai muuta immateriaalioikeutta tai muuta oikeutta loukkaamatta. Asiakas vastaa kaikista em. oikeuksien hankkimisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista. Asiakas vastaa kaikista tekijänoikeuden, patentti-, ja muiden immateriaalioikeuksien sekä muiden oikeuksien loukkaamisesta tai puuttumisesta kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista ja niihin perustuvista muista vaatimuksista. Oddy Digitalin tulee saattaa tällaiset vaatimukset asiakkaan tietoisuuteen, jonka jälkeen asiakas yksin vastaa vaatimuksiin vastaamisesta ja niiden seuraamuksista.

Asiakas vastaa siitä, ettei sen toimittama aineisto, sen käyttämät järjestelmät tai mainostagit aiheuta teknistä haittaa tai häiriötä. Asiakas on velvollinen korvaamaan aineiston, käyttämiensä järjestelmien tai mainostagiensa mahdollisesti aiheuttamat vahingot. Oddy Digitalilla on oikeus ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin ja käyttää valitsemiaan sähköisiä työkaluja varmistaakseen, että aineisto vastaa aineisto-ohjeita eikä sisällä kiellettyä sisältöä tai toiminnallisuuksia.

Oddy Digital ei vastaa asiakkaaseen tai kolmanteen osapuoleen nähden mistään kustannuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat tässä kappaleessa mainittujen ehtojen rikkomisesta.

Ota ihmeessä yhteyttä!

Kuinka voimme auttaa?

Laita meille viestiä matalalla kynnyksellä. Meillä puhutaan digiasioista kansankielellä.

Tiedätkö jo, mitä etsit? Kerro se meille! Saat meiltä selkeät hinta- ja aikatauluarviot projektillesi.

Varaa maksuton etäkahvitteluhetki, jonka jälkeen tiedät, mitä kannattaa tehdä ja mitä se maksaa.

Yhdessä saamme ihmeitä aikaan.

Ota yhteyttä

Etsitkö huoletonta ja kokonaisvaltaista ratkaisua yrityksesi markkinointiin? Oddyn markkinointipäällikköpalvelu auttaa. Lue lisää!
Tilaa Oddy Digitalin uutiskirje

Tilaa tosi Oddy uutiskirje!

Tilaa noin kerran kuussa ilmestyvä uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla digitaalisen markkinoinnin trendeistä.