Yleiset myyntiehdot

Sääntöjä meidän ja teidän välisiin leikkeihin

Oddy Digital Oy:n yleiset myyntiehdot ja mediamyynnin ehdot 28.6.2023 alkaen.

Yleiset myyntiehdot

1. Hinta ja mahdolliset lisätyöt

Ilmoitetut hinnat ovat alv 0 %, hintoihin lisätään alv 24 %. Lisätöiden osalta tuntihinta on 113 €/h. Emme tee lisätöitä salaa, vaan teemme niistä aina kustannusarvion ennen työn aloittamista, jotta vältyttäisiin ikäviltä yllätyksiltä. Kaikki asiakkaalta saadun toimeksiannon mukaisiin tehtäviin käytetty aika veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Mahdollinen käyttämätön mediabudjetti siirretään kuukaudelta seuraavaan 50 euron tarkkuudella (mikäli erotus ylittää 50 €), ellei asiasta ole toisin sovittu.

2. Maksuehdot

Maksuehto 14 päivää netto. Mainonta laskutetaan ennen kampanjan alkamista ja jatkuva näkyvyys aina kuun alussa. Työ laskutetaan kahdessa erässä tai työn valmistumisen mukaan, ellei muuta ole sovittu. Kahdessa erässä laskutettavat laskutamme 50 % työn aloittamisen yhteydessä ja 50 % työn edetessä valmistumisen mukaan.

Laskua koskeva huomautus on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Maksuajan ylityksestä peritään lain mukainen viivästyskorko. Lisäksi Oddy Digitalilla on oikeus periä asiakkaalta viivästyneeseen maksuun liittyvät perintäkulut. Siirrämme laskut perintään kahden huomautuksen jälkeen. Oddy Digital varaa oikeuden muuttaa maksuehtoja.

3. Tekijänoikeus

Asiakkaalla on omistus- ja käyttöoikeus tarjouksen mukaiseen lopputuotokseen maksettuaan niistä täyden suorituksen. Oikeus ei koske Oddy Digitalin omien tilien kautta toteutettuja töitä. Asiakas ei saa luovuttaa tuotoksesta tai se osista käyttöoikeuksia kolmannelle osapuolelle tai myydä niitä eteenpäin ilman Oddy Digitalin suostumusta. Taitto- ja työtiedostojen tai suunnitteluvaiheen versioiden käyttöoikeudet eivät sisälly tarjoukseemme. Tuotamme aineistopaketit lisäpalveluna erikseen sovittaessa.

4. Referenssioikeus

Oddy Digital saa julkistaa, että tilaaja on tärkeä asiakkaamme sekä esittää toteutettuja töitä työnäytteinään muun muassa omassa markkinoinnissaan, ellei Asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä.

5. Houkuttelukielto

Arvostamme osaajiamme ja haluamme pitää heistä tiukasti kiinni. Asiakas ei saa houkutella Oddy Digitalin työntekijöitä töihin tai freelancer-suhteeseen yhteistyösuhteen aikana tai sen jälkeen. Mikäli näin kuitenkin kävisi, astuu voimaan 40 000 euron rekrytointipalkkio, jonka Oddy Digital laskuttaa rekrytoivalta yritykseltä.

6. Matkakulut

Mahdolliset matkakulut laskutamme erikseen toteutuneen mukaan, ellei tarjouksessa erikseen muuta mainita.

7. Vaitiolovelvollisuus

Yhteistyö Oddy Digitalin kanssa on aina luottamuksellista. Meille on kunnia-asia olla luottamuksesi arvoinen. Asiakkaan meille kertomat luottamukselliset tiedot pysyvät vain omassa tiedossamme. Tarvittaessa työryhmämme jäsenet ovat valmiita sitoutumaan erikseen solmittavaan NDA-sopimukseen. Vastavuoroisesti toivomme, että asiakas pidättäytyy jakamasta tai julkistamasta Oddy Digitalin ei-julkisia tietoja tai materiaaleja.

8. Irtisanomisajat

Kertaluonteinen kampanja-/projekti-/erikseen sovitun työn sopimus päättyy ilman irtisanomista kampanjan/projektin/työn tultua toteutetuksi.

Määräajaksi tehty sopimus on voimassa määräajan ja päättyy ilman irtisanomista määräajan viimeisenä päivänä.

Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti, jolloin sopimus päättyy kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

9. Muuta

Nämä myyntiehdot koskevat kaikkia Oddy Digitalin projekteja ja asiakkuuksia. Poikkeuksista ehtoihin voidaan sopia vain kirjallisesti. Hyväksymällä tarjouksemme sitoudut noudattamaan ehtojamme.

Mediamyynnin yleiset ehdot

1. Sopimuksen syntyminen

Sopimus asiakkaan aineiston julkaisemisesta syntyy asiakkaan tehdessä tilauksen Oddy Digitalille joko kirjallisesti tai suullisesti. Aineisto julkaistaan vahvistetun tarjouksen mukaisesti.

2. Hinnat ja alennukset

Verottomat hinnat on ilmoitettu tarjouksessa. Arvonlisävero ei sisälly ilmoitettuihin hintoihin. Oddy Digital lisää hintoihin kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Oddy Digital myöntää alennuksia eri perustein. Eri alennukset ovat toisensa poissulkevia, jollei toisin ole sovittu osapuolten välisessä tarjouksessa.

3. Maksuehdot

Laskutus tapahtuu pääsääntöisesti kampanjan alkaessa. Maksuaika on 14 vrk laskun päiväyksestä. Laskua koskeva huomautus on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Maksuajan ylityksestä peritään lain mukainen viivästyskorko. Lisäksi Oddy Digitalilla on oikeus periä asiakkaalta viivästyneeseen maksuun liittyvät perintäkulut. Siirrämme laskut perintään kahden huomautuksen jälkeen. Oddy Digital varaa oikeuden muuttaa maksuehtoja.

4. Kampanjan peruuttaminen

Vahvistetun verkkokampanjan peruutusehdot ovat seuraavat:

  • Jos vahvistettu varaus perutaan 6–10 arkipäivää ennen kampanjan alkua, veloitetaan 25 % kampanjan nettohinnasta.
  • Jos vahvistettu varaus perutaan 4–5 arkipäivää ennen kampanjan alkua, veloitetaan 50 % kampanjan nettohinnasta.
  • Jos vahvistettu varaus perutaan 3 arkipäivää ennen kampanjan alkua tai myöhemmin, veloitetaan 100 % kampanjan nettohinnasta.

5. Aineiston toimittaminen

Kaikki verkkokampanjoiden aineistot on toimitettava viimeistään kolme (3) arkipäivää ja erikoisratkaisut viisi (5) arkipäivää ennen kampanjan alkua aineisto-ohjeiden mukaan.

Jos aineistoa ei ole toimitettu ohjeiden mukaisesti tehtynä, se myöhästyy tai on teknisesti toimimaton tai sisällöllisesti arveluttava tai ulkoasultaan liian samankaltaista median toimituksellisen sisällön kanssa, Oddy Digital ei takaa, että aineisto julkaistaan tai kampanja alkaa haluttuna ajankohtana.

Oddy Digital ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu virheellisen aineiston poisjäämisestä tai kun aineisto julkaistaan muuna kuin sovittuna julkaisupäivänä aineiston puutteellisuudesta johtuen.

Oddy Digital ei voi taata, että verkkokampanjasta saadaan kerättyä raportti, mikäli aineisto toimitetaan myöhässä tai puutteellisena. Edellä kuvatuissa tilanteissa laskutus on 100 %, vaikka kampanjan näkyvyys olisi rajoittunut.

6. Kampanja-aika

Kampanjat käynnistetään kampanja-ajan ensimmäisen päivän aikana, ellei muuta ole sovittu. Viikkokampanjat ovat maanantaista sunnuntaihin, ellei muuta ole sovittu.

Kampanjaa varattaessa on ilmoitettava, montako mainosta kampanjaan tulee ja miten niitä halutaan vaihdettavan. Oddy Digital hoitaa veloituksetta yhden vaihdon per kampanja.

Useammista vaihdoista veloitetaan tuntilaskutuksella, samoin kuin yllättävistä kampanjan aikana tapahtuvista vaihdoista.

7. Verkkokampanjoiden todennus ja näyttötakuu

Oddy Digital myy verkkokampanjoita näyttö-, aika- sekä klikkipohjaisesti. Kampanjat todennetaan mainonnanhallintajärjestelmällä. Järjestelmä ei huomioi cookie-virhettä.
Näyttötakuu näyttöpohjaisissa kampanjoissa. Mikäli kampanja alittaa 95 % ostetusta näyttömäärästä, kampanjaa jatketaan, kunnes näytöt täyttyvät tai puuttuvat mainosnäytöt hyvitetään asiakkaan seuraavassa kampanjassa. Mikäli mainosnäytöt jäävät kampanjan loputtua tavoitteesta alle viisi (5) prosenttia, ei mainosnäyttöjä korvata. Mikäli asiakkaan aineisto on toimitettu myöhässä, Oddy Digital ei vastaa näyttötakuun toteutumisesta.
Toimittaja ei takaa mainoskampanjoiden ehdotonta näkyvyyttä, toimivuutta tai sijoitusta mainosverkostoissa.

8. Kampanjan muutokset

Mikäli asiakas haluaa muuttaa vahvistettua kampanjaa, Oddy Digital voi tehdä muutokset käytettyyn työmäärään pohjautuvan hinnoittelun mukaisesti.

Jos asiakas haluaa kampanjan poistettavan kokonaan kesken kampanja-ajan, Oddy Digital veloittaa 100 % kampanjan nettoarvosta peruutusehtojen mukaisesti.

9. Vastuu mainosten sisällöstä

Asiakas vastaa siitä, ettei Oddy Digitalille toimitettu aineisto ole voimassa olevien lakien, viranomaisten ja mainonnan itsesääntelyelinten määräysten, Oddy Digitalin antamien ohjeiden, näiden ehtojen, muiden sopimusehtojen taikka hyvän tavan vastainen. Asiakas sitoutuu huomioimaan rajoitukset, jotka koskevat mm. mainontaa alaikäisille tai seuraavia mainoskohteita: alkoholi, tupakka, uhkapelit, reseptilääkkeet, tuoteväärennökset ja piraattituotteet. Oddy Digitalilla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta kieltäytyä mainoksen esittämisestä, mikäli mainos on Oddy Digitalin tulkinnan mukaan edellä mainittujen vaatimusten vastainen.

Asiakas vastaa aineiston omistus- ja/tai käyttöoikeuksien hankkimisesta ja siitä, että aineiston esittäminen voi tapahtua kenenkään tekijänoikeutta, patentti- tai muuta immateriaalioikeutta tai muuta oikeutta loukkaamatta. Asiakas vastaa kaikista em. oikeuksien hankkimisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista. Asiakas vastaa kaikista tekijänoikeuden, patentti-, ja muiden immateriaalioikeuksien sekä muiden oikeuksien loukkaamisesta tai puuttumisesta kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista ja niihin perustuvista muista vaatimuksista. Oddy Digitalin tulee saattaa tällaiset vaatimukset asiakkaan tietoisuuteen, jonka jälkeen asiakas yksin vastaa vaatimuksiin vastaamisesta ja niiden seuraamuksista.

Asiakas vastaa siitä, ettei sen toimittama aineisto, sen käyttämät järjestelmät tai mainostagit aiheuta teknistä haittaa tai häiriötä. Asiakas on velvollinen korvaamaan aineiston, käyttämiensä järjestelmien tai mainostagiensa mahdollisesti aiheuttamat vahingot. Oddy Digitalilla on oikeus ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin ja käyttää valitsemiaan sähköisiä työkaluja varmistaakseen, että Aineisto vastaa aineisto-ohjeita eikä sisällä kiellettyä sisältöä tai toiminnallisuuksia.

Oddy Digital ei vastaa asiakkaaseen tai kolmanteen osapuoleen nähden mistään kustannuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat tässä kappaleessa mainittujen ehtojen rikkomisesta.

10. Tietosuoja ja selainkäyttäytymiseen perustuva verkkomainonta

Asiakkaan tulee noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä, etenkin henkilötietolakia, tietoyhteiskuntakaarta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsääntöjä ja alan itsesääntelyä. Asiakas saa toteuttaa selainkäyttäytymiseen perustuvaa kohdennettua verkkomainontaa ainoastaan IAB:n ns. OBA-itsesääntelyn (Interactive Advertising Bureau / European Framework for Online Behavioral Advertising) määrittämällä tavalla ja asiakkaan tulee suorittaa tarpeelliset tekniset ja muut toimenpiteet periaatteiden toteuttamiseksi.

11. Vastuu virheistä ja reklamaatiot

Oddy Digital ei missään tilanteessa vastaa asiakkaalle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista.

Mainokset näytetään force majeure -varauksin eli kaikki ennalta arvaamattomat seikat kuten lakko, tekniset häiriöt sekä muut vastaavat Oddy Digitalin kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat, Oddy Digitalista riippumattomat seikat, ovat Oddy Digitalin korvausvelvollisuuden ulkopuolella.

12. Luottamuksellisuus

Muut kuin Oddy Digitalin julkistamat yhteistyön ehdot, mukaan lukien yleisestä hinnastosta poikkeavat hinnat ja sovellettavat alennukset, ovat luottamuksellisia sopimuksen voimassaoloajan sekä 2 vuotta sen jälkeen. Kumpikaan osapuoli ei saa antaa tietoja sopimuksen sisällöstä ulkopuolisille.

13. Sopimuksen siirto

Oddy Digitalilla on oikeus siirtää sopimus oikeuksineen ja velvoitteineen Oddy Digitalin sisällä toiselle yhtiölle sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä yhtiölle, jolle Oddy Digitalin sopimukseen liittyvä liiketoiminta siirtyy. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai varaamaansa kampanjaa kolmannelle osapuolelle ilman Oddy Digitalin etukäteistä kirjallista suostumusta.

14. Sopimuksen voimassaolo

Kertaluonteinen kampanjasopimus päättyy ilman irtisanomista kampanjan tultua toteutetuksi.

Määräajaksi tehty sopimus on voimassa määräajan ja päättyy ilman irtisanomista määräajan viimeisenä päivänä.

Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti, jolloin sopimus päättyy kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

15. Sopimuksen purkaminen

Sopimus voidaan purkaa, mikäli toinen osapuoli olennaisesti rikkoo tai jättää täyttämättä sopimuksen ehtoja, eikä ole korjannut rikkomustaan 30 päivän kuluessa huomautuksen siitä saatuaan. Oddy Digitalilla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli asiakas viivästyy laskun maksamisessa tai joutuu konkurssiin, yrityssaneeraukseen, selvitystilaan tai maksukyvyttömäksi.

16. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Oddy Digitalin ja asiakkaan yhteistyöhön sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sovittelemalla. Tarvittaessa Oddy Digitalin ja asiakkaan väliset riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

17. Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 28.6.2023 ja korvaavat aikaisemmat Oddy Digitalin mediamyyntiä koskevat yleiset ehdot. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Oddy Digitalilla on oikeus milloin tahansa muuttaa mediamyynnin yleisiä ehtoja, hintoja sekä maksuperusteita. Uudistettuja ehtoja sovelletaan kaikkiin uudistettujen ehtojen julkaisemisen jälkeen sovittuihin sopimuksiin.

Ota ihmeessä yhteyttä!

Kuinka voimme auttaa?

Laita meille viestiä matalalla kynnyksellä. Meillä puhutaan digiasioista kansankielellä ja haluamme auttaa sinua, olipa tarpeesi suuri tai pieni.

Tiedätkö, mitä etsit? Kerro se meille ja otamme sinuun yhteyttä. Saat meiltä selkeät hinta- ja aikatauluarviot projektillesi. Varaa maksuton etäkahvitteluhetki, jonka jälkeen tiedät, mitä kannattaa tehdä ja mitä se maksaa.

Yhdessä saamme ihmeitä aikaan.

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme