Hakusanamainonnan auditointi

Tehot irti markkinointibudjetistasi.

Hakusanamainonnan auditointi tarkoittaa hakusanamainonnan läpikotaista tutkimista. Auditoinnin avulla saadaan selville hakusanamainontasi vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja etenkin kehityskohteet.

Hakusanamainonnan auditointi auttaa ottamaan kaiken irti markkinointibudjetistasi

Hakusanamainonnan auditointi tarkoittaa hakusanamainonnan läpikotaista tutkimista. Auditoinnin avulla saadaan selville hakusanamainontasi vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja etenkin kehityskohteet. Saat ulkopuolisen kokeneen SEM-asiantuntijan näkemyksen hakusanamainontasi nykytilasta ja konkreettiset kehitysideat mainontasi tuottavuuden kasvattamiseksi. Auditointi kertoo sinulle, kuinka voit pienentää mainonnan kuluja ja kasvattaa myyntiä.

Miksi hakusanamainonnan auditointi?

Hakusanamainonnan auditoinnilla on kaksi pääasiallista tavoitetta: pienentää mainonnan mediakustannuksia ja kasvattaa mainonnan tuomaa myyntiä.

Hakusanamainonnan auditointi sisältää mm.

 1. Avain­sanat: Ovatko avain­sanat järkevät vai näkyykö mai­non­tasi epä­re­le­van­teilla hakusa­noilla, jotka eivät tuo sinulle myyntiä?
 2. Mai­nos­tekstit: Herät­tä­vätkö mai­nos­tekstit kiin­nos­tuksen, hou­kut­te­le­vatko ne klik­kaa­maan entä lisää­vätkö ne osto­ha­luk­kuutta? Onko mai­nos­va­ri­aa­tioita käytössä tarpeeksi?
 3. Las­keu­tu­mis­sivut: Onko mai­nonnan las­keu­tu­mis­sivut valittu oikein ja ovatko ne par­haiden käy­tän­töjen mukaisia?
 4. Laa­tu­pis­teet: Avain­sa­nojen laa­tu­pis­teet vai­kut­tavat suoraan klik­ki­hin­taan ja sen kautta mai­nonnan tuottoon. Kuinka voit parantaa laatupisteitä?
 5. Laa­jen­nukset: Käy­te­täänkö laa­jen­nuksia jär­ke­västi? Laa­jen­nukset ovat sivus­to­link­kejä, paik­ka­laa­jen­nuksia, puhe­lu­laa­jen­nuksia, callout-​laajennuksia ja palvelulaajennuksia.
 6. Aika­koh­dennus: Onko joitain vii­kon­päiviä tai kel­lo­nai­koja, jolloin ei synny kauppaa? Onko jokin aika otol­lisin kaupan syntymiselle?
 7. Aktii­vinen opti­mointi: Teh­däänkö opti­moin­ti­toi­men­pi­teitä sään­nöl­li­sesti? Kuinka usein tilille lisätään uusia mai­noksia tai muo­ka­taan mainosbidejä?
 8. Auto­ma­ti­sointi: Teh­däänkö kaikki mainonta manu­aa­li­sesti, vai onko mai­nonnan opti­mointia tehos­tettu käyt­tä­mällä scrip­tejä ja auto­maat­tisia sääntöjä?
 9. Bud­jet­tial­lo­kaatio: Onko mai­nonnan bud­jet­tial­lo­kaatio paras mahdollinen?
 10. Ana­ly­tiikka ja lii­tokset: Mita­taanko mai­nonnan tuottoa ja tuloksia jär­ke­västi? Onko tar­vit­tavat maa­li­pis­teet mää­ri­tetty? Onko Google Ads ja Google Ana­ly­tics liitos tehty? Entä Search Console?

Näin hakusanamainonnan auditointi toimii käytännössä

 • Ensim­mäi­senä tar­vit­semme lukuoi­keudet Google Ads-​mainostilillesi ja Google Analyticsiin.
 • Kokenut SEM-​asiantuntijamme kes­kus­telee kanssasi hakusa­na­mai­nonnan tavoit­teista ja nykytilasta.
 • SEM-​asiantuntijamme laatii esi­tyksen mai­non­tasi nyky­ti­lasta ja toimenpide-​ehdotukset sen kehittämiseksi.
 • Käymme tulokset läpi kanssasi.
 • Tämän jälkeen tiedät, kuinka sinun kan­nattaa kehittää mai­non­taasi nykyistä tuot­ta­vam­maksi. Voit halu­tes­sasi jatkaa mai­nonnan teke­mistä nykyisen kump­pa­nisi kanssa, vaihtaa kump­pania tai toteuttaa muu­tokset itse.
 • Audi­tointi suo­si­tel­laan teh­tä­väksi kerran tai kaksi kertaa vuodessa.

Hinnoittelu

Hakusanamainonnan auditoinnin hinta riippuu Google Ads -tilin koosta, joka määräytyy avainsanojen lukumäärän, potentiaalin ja budjetin mukaan. Auditoinnin hinta vaihtelee 950€-2950€ välillä riippuen laajuudesta.

Tutustu myös blogipostauksiimme aiheesta

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

 • Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme