Millainen on toimiva bannerimainos?

Visuaalisuus ja tekstit on mietittävä tarkasti

13.11.2019
Millainen on toimiva bannerimainos?

Toimiva bannerimainos saa aikaan tuloksia

Nykypäivänä bannerimainonta eli displaymainonta on yksi suosituimmista, oikein tehtynä myös yksi tehokkaimmista, mainosmuodoista.

Hyvä bannerimainos on hyvin suunniteltu tekstiltään ja visuaalisuudeltaan. Mainoksessa kannattaa olla mahdollisimman vähän tekstiä, että bannerin viesti on helppo ymmärtää nopeallakin vilkaisulla. Bannerin tulee olla tunnistettava, houkutteleva ja helposti hahmotettavissa. Hyvä banneri on myös kohdennettu oikein.

Ensiksi aseta bannerimainokselle tavoite

Bannerimainoksen tavoitteen asettaminen on tärkeä vaihe, yhdellä bannerimainoksella kannattaa tavoitella vain yhtä asiaa kerrallaan. Bannerimainonnalle voidaan asettaa lukuisia tavoitteita, kuten brändin, tuotteiden tai palveluiden tunnettuuden lisääminen, myynnin kasvattaminen, kävijämäärän kasvattaminen kotisivuilla, tai asiakkaiden sitouttaminen.

Millainen on toimiva bannerimainos?

Hyvä bannerimainos on sekä visuaalisesti että viestiltään selkeä. Aikaa asiakkaan kiinnostuksen herättämiseen on vain muutamia sekunteja, joten viestin on oltava helposti hahmotettavissa ja houkutteleva. Käytä mahdollisimman vähän tekstiä, jotta yhdellä vilkaisulla voi ymmärtää, mistä on kyse.

Hyvä bannerimainos saa aikaan toimintaa ja jättää muistijäljen. On tärkeää tehdä mainoksesta muistettava ja tunnistettava. Hyvä banneri on myös kohdennettu oikein, oikealle kohderyhmälle oikeaan aikaa ja oikeassa paikassa. Hyvä, toimiva banneri rakentaa tunneyhteyden ja herättää luottamuksen.

Testaaminen kannattaa aina. Bannereista kannattaa tehdä 2-3 eri versiota testaamista varten. Testaa joko kuvaa, viestikärkeä, toimintakehotetta (CTA), eri elementtien asettelua tai värejä. Valitse vain yksi testattava asia kerrallaan js vertaa aina saman kokoisia bannereita toisiinsa. Bannerikoot ja -formaatit ovat luonteeltaan erilaisia ja mainospaikkojen määrät ja sijoittelut esim. Google Display Networkissa ovat erilaiset, eivätkä näin ollen verrannollisia.

Hyvä mainosbanneri on myös teknisten vaatimusten mukainen. Aineisto-ohjeet kannattaa katsoa tarkasti.

Bannerin selkeä ulkoasu

 • Tee aina selkeitä ja yksin­ker­taisia bannereita.
 • Rakenna banneri tukemaan las­keu­tu­mis­sivun visu­aa­lista ilmettä.
 • Kuva tuo eloa ban­ne­riin. Kuvat, joissa on ihmisiä, välit­tävät tunnetta tehokkaasti
 • Vaikka kuvat ja värit ovat bannerin tärkeitä ele­ment­tejä, ne eivät saa viedä huomiota itse vies­tiltä. Niiden tehtävä on tukea kokonaisuutta.
 • Ani­mointi on hyvä teho­keino. Hyödynnä HTML5-tek­no­lo­giaa mai­nok­sissa. Staat­tisten ban­ne­rien oheen suo­si­tel­laan liik­kuvaa kuvaa ani­maa­tion tai videoe­le­ment­tien muodossa, koska ne tuovat enemmän mah­dol­li­suuksia välittää viestiä ja tarinaa. HTML5-​teknologialla pys­ty­tään raken­ta­maan näyt­täviä toteu­tuksia, joilla kiin­ni­te­tään huomio staat­tista banneria paremmin ja näin saadaan yleensä myös parempia tuloksia.
 • Varmista, että bannerin visu­aa­li­suus tukee toi­min­ta­ke­ho­tusta (CTA=Call to action, toi­min­ta­ke­hotus eli se, mitä bannerin nähneen kulut­tajan halutaan tekevän).
 • Nappi, jossa toi­min­ta­ke­hote sijaitsee, on myös bannerin tärkeä ele­mentti. Nappia kan­nattaa korostaa ban­ne­rista erot­tu­valla värillä. Nappi ei saa kui­ten­kaan yli­ko­rostua eli viedä liikaa huomiota vies­tiltä. Napin kulmat kan­nattaa usein pyö­ristää, sillä se peh­mentää bannerin ylei­sil­mettä ja on näin kut­su­vampi ihmis­sil­mälle. Napin sijain­nille hyviä paikkoja ovat oikeat ala­kulmat tai alareunat.

Bannerin toimiva mainosteksti

 • Huomioi mai­noksen tavoite. Mikä on mai­noksen tavoite? Hae­taanko klikkejä koti­si­vuille, ostoja verk­ko­kau­pasta, vai tuotteen tai palvelun tun­net­tuuden kasvattamista?
 • Kohdista viesti oikealle ylei­sölle. Tunne koh­dey­lei­sösi sekä sen kiin­nos­tukset ja tarpeet. Käytä kieltä, jota käyt­täjät ymmär­tävät. Vältä turhaa jar­go­niaa ja muotisanoja.
 • Kiteytä vies­ti­kärki lyhyeen ja kon­kreet­ti­seen muotoon. Mitä voit luvata asiak­kaalle? Mitkä ovat tuotteen/​palvelun kon­kreet­tiset hyödyt ja edut? Miten erotut kilpailijoistasi?
 • Vetoa tun­tei­siin.
 • Herätä luot­tamus.
 • Käytä lukuja (esim. “8 vinkkiä kodin remonttiin!”)
 • Hyödynnä tun­net­tuutta ja käyt­tä­jä­ko­ke­muksia. Ihmiset haluavat tietää, että tuotteesi/​palvelusi on toiminut muilla: ”käytössä yli 10 maassa”, ”95 % asiak­kais­tamme suo­sit­telee” jne.)
 • Mieti aina tekstit toi­min­ta­ke­hot­tee­seen! Hyvä CTA kertoo sel­keästi, mitä tapahtuu, kun banneria klikkaa. Uus­asia­kas­han­kin­taan sopivat usein kehot­teet “Lue lisää”, “Tutustu”, kun taas uudel­leen­mark­ki­noin­nissa kan­nattaa ohjata jo lähem­mäksi haluttua kon­ver­siota, esim. “Liity jäse­neksi”, “Vii­meis­tele ostok­sesi” tai “Ota yhteyttä”.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä  blogin kirjoittajaan!

Tutustu myös muihin blogeihimme

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme