Google Display-​mainonta

Kuin lehtimainos, mutta tätä päivää

Google Display- eli bannerimainonta on tehokas ja toimiva tapa tavoittaa halutut kohderyhmät, rakentaa brändin tunnettuutta ja vaikuttaa mainonnan tuloksellisuuteen.

Kun mietitään ihmisen päätymistä verkkosivukävijästä asiakkaaksi, display-mainonta on ostoprosessin alkupäässä. Googlen kohdistusvaihtoehtojen avulla pyritään tavoittamaan ihmisiä, jotka kuuluvat tavoiteltuun kohderyhmään näiden hakuhistorian, Googlen luoman profiilin tai selaamiensa sivujen perusteella. Mainokset näkyvät verkkosivun mainospaikoilla, kun sivun selaajan profiili ja/tai sivuston sisältö täyttävät mainostajan määrittämät kriteerit ja oma hintatarjous riittää päihittämään muut mainostajat.

Googlen bannerimainonta on kustannustehokasta. Mainosnäytöistä ei tule maksua, vain bannerin klikkauksista maksetaan. Google display-mainoksia näytetään yli kahdella miljoonalla verkkosivustolla ja yli 650 000 sovelluksessa, joten mainoksesi voivat näkyä kaikkialla siellä, missä yleisösi on.

Kuten muussakin mainonnassa mittareiden on tärkeää olla kunnossa. Tavoittavuus, näyttökertojen ja klikkausten määrä ovat hyviä mittareita, mutta ne menettävät merkitystään, jos saavutettuja tavoitteita voi mitata tarkemminkin aina konversioon saakka.

11 syytä — Miksi ?

 1. Eri­laiset tavoit­teet. Ban­ne­ri­mai­non­nalla voi rakentaa brändiä, ohjata lii­ken­nettä tai vaikkapa hakea puhdasta konversiota.
 2. Laaja tavoit­ta­vuus. Googlen ver­kos­toon kuuluu valtava määrä eri­laisia sivus­toja, joiden kautta tavoi­te­taan lähes jokainen suo­ma­lainen. Google Display Network tavoittaa 90 % inter­netin käyttäjistä.
 3. Koh­den­ta­minen. Koh­den­ta­mis­mah­dol­li­suudet ovat äärim­mäisen hyvät. Voidaan valita halutut avain­sanat ja/​tai tarkasti valittu kohderyhmä.
 4. Kus­tan­nus­te­hok­kuus. Vain mai­noksen klik­kauk­sista tulee kus­tan­nusta. Mai­nos­näy­töistä ei kustannusta.
 5. Huu­to­kaup­pa­hin­noit­telu. Klik­ki­hinnat vaih­te­levat. Mai­nosklik­kien hinta mää­räytyy “huu­to­kaupan” mukaan.
 6. Reaa­liai­kainen ana­ly­sointi ja rea­gointi. Kam­panjaa opti­moi­daan koko ajan kohti mah­dol­li­simman hyviä tuloksia.
 7. Tulok­sel­li­suus ja objek­tii­vi­suus. Laajan ver­koston ansiosta, mitään sivustoa tai media­taloa ei suosita. Tulokset saavat puhua puo­les­taan. Mainos näkyy siellä, missä haluttu henkilö liikkuu ja missä mai­nok­seen reagoidaan.
 8. Mit­taa­minen. Googlen mainonta voidaan mitata yhtenä koko­nai­suu­tena mai­nos­näy­töstä aina kon­ver­sioon asti.
 9. Reaa­liai­kainen rapor­tointi. Google DataS­tudio rapor­tointi näyttää mai­nonnan luvut reaaliaikaisesti.
 10. Retar­ge­tointi. Google Display Networ­kissa voidaan tehdä myös retar­ge­tointia eli näy­te­tään muis­tut­tavaa mai­nontaa verk­ko­si­vuilla vierailleille.
 11. Täy­dentää hakusa­na­mai­nontaa. Lii­ken­ne­määrät ovat jopa 5–10 ker­taiset ver­rat­tuna Googlen haku­verk­koon ja hin­noit­telu on huo­mat­ta­vasti kevyempää. Rele­vanttia lii­ken­neettä murto-​osalla haku­ver­koston hinnasta.

Google Display ‑mainonnan hinnoittelu

Googlen bannerimainonta on kustannustehokasta ja usein hyvinkin edullista. Mainosnäytöistä ei tule maksua, vain bannerin klikkauksista maksetaan.  Jos mainosta ei klikata, et maksa mitään. Mainonnanhallintajärjestelmään on mahdollista määrittää myös korkein klikkauskohtainen hintatarjous. Klikkihinnat vaihtelevat suuresti toimialan ja kilpailun mukaan, keskiverto klikkihinta on 0,20-1,00 € per klikki.

Google Display ‑mainonta käytännössä

Määritetään yhdessä tavoitteet ja mittarit, tavoiteltavat kohderyhmät, realistiset budjettitasot, kampanja-aika ja kohderyhmiä puhuttelevat viestit bannereihin.

STEP 2. Testataan ja optimoidaan.

Seurataan mainosten toimivuutta ja selvitetään, mitkä kohderyhmät ovat tuottoisimpia. Olipa tavoite myynnin tai puhelujen määrän lisääminen, kampanjoita voidaan seurata reaaliaikaisesti ja tehdä niihin muutoksia tavoitteiden saavuttamiseksi.

STEP 3. Opitaan jatkuvasti ja kehitetään tekemistä.

Testataan, kokeillaan ja opitaan. Tehtyjä toimenpiteitä ja kokeiluja tulee tarkastella ja analysoida, että hyvät opit tulee monistettua ja virheistä otetaan opiksi.

Palvelumme Google Display ‑mainontaan liittyen

 • Kam­pan­joiden suun­nit­telu, toteutus, opti­mointi ja reaa­liai­kainen raportointi
 • Koh­de­ryh­mä­mää­rit­tely ja viestikärjet
 • Kam­pan­ja­ban­ne­rien ja ‑landing pagejen suun­nit­telu ja toteutus

Tutustu myös blogipostauksiimme aiheesta

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme