Koulutukset ja workshopit

Omaan markkinointiosaamiseen panostaminen kannattaa

AVAINSANAT:   

Järjestämme yrityksille laajasti erilaisia digitaalisen markkinoinnin sekä sosiaalisen median koulutuksia ja työpajoja. Workshopit ja koulutukset räätälöidään aina yrityksen toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Kaikki digitaalisen markkinoinnin koulutukset ja workshopit ovat kokonaisuuksia, jotka räätälöidään yksilöllisesti juuri yrityksesi tarpeisiin sopiviksi. Laadimme räätälöidyn koulutuksen osallistujien tasoon pohjautuen. Suosimme aina osallistavia, käytännön tekemiseen perustuvia workshopeja. Itse koulutus voi tapahtua etänä, asiakkaan tiloissa tai meidän tiloissamme.

Alla muutamia esimerkkejä digitaalisen markkinoinnin workshopeista:

  • Digi­taa­lisen mark­ki­noinnin works­ho­pissa tyy­pil­li­sesti käymme läpi yri­tyk­sesi verk­ko­sivut, ana­ly­soimme niiden nykyisen tilan­teen ja luomme stra­te­gian, jolla kehittää sivustoa sisä­löl­löl­lisin, teknisin ja mai­non­nal­lisin keinoin. Tämä on oiva tapa lähteä viemään digi­taa­lista mark­ki­nointia suun­ni­tel­mal­li­sesti eteenpäin.
  • Sosi­aa­lisen median workshop on hyvä vaih­toehto yri­tyk­sel­lesi, kun sinulla on tarvetta oppia lisää esi­mer­kiksi sosi­aa­lisen median toi­min­nasta sekä sen tuomista mah­dol­li­suuk­sista. Työpaja voi pitää sisäl­lään esi­mer­kiksi per­so­noidun sosi­aa­lisen median stra­te­gian luomisen.
  • Digi­taa­lisen mai­nonnan kehit­tä­misworks­ho­pissa pereh­dymme ennak­koon teh­tyihin digi­mai­nonnan toi­men­pi­tei­siin ja ana­ly­soimme niiden tulokset ja onnis­tu­miset. Works­ho­pissa paneu­dumme löy­dök­siin, asetamme selkeät tavoit­teet tulevaan  ja luomme stra­te­gian mai­nonnan kehittämiseksi.
  • Verk­koa­na­ly­tiik­kaworks­ho­pissa mää­ri­te­tään yhdessä tär­keimmät lii­ke­toi­mintaa ohjaavat KPI-​mittarit ja sukel­le­taan käy­tän­nössä verk­koa­na­ly­tiik­kaan. Works­hopin tar­koi­tuk­sena on mää­rittää nykytila, tavoit­teet, kes­keiset KPI-​mittarit, toi­men­pi­teet, aika­taulu ja jatkuva seuranta. Usein works­hopin jatkeena raken­ne­taan helposti seu­rat­tava, visu­aa­linen mark­ki­noinnin dashboardnäkymä.

Käytännössä haluamme kuulla toiveenne, tarpeenne ja mahdolliset haasteenne, niin osaamme tarjota juuri teille sopivaa workshop- ja koulutuskokonaisuutta.

Palvelumme workshopeihin ja koulutuksiin liittyen

  • Digi­taa­lisen mark­ki­noinnin workshop
  • Sosi­aa­lien median workshop
  • Digi­taa­lisen mai­nonnan kehittämisworkshop
  • Verk­koa­na­ly­tiikan workshop
  • Muut rää­tä­löidyt works­hopit ja koulutukset

Tutustu myös blogipostauksiimme aiheesta

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme