Data Management Platform (DMP)

Mikä se on ja mitkä ovat sen hyödyt?

11.4.2019
DMP-Data Management Platform

Data Management Platform (DMP) on järjestelmä, minne voidaan kerätä mainostajaa kiinnostavaa digitaalista tietoa. Tietoa voidaan tuoda useista lähteistä ja näitä datoja voidaan yhdistää keskenään. Esimerkiksi verkkosivuston kävijöiden ja asiakastietojärjestelmän (CRM) tiedon voidaan yhdistää.

Tietoa voidaan analysoida, rikastaa ja käyttää tehtävässä mainonnassa kohdennuksen perusteena. Mainonnan toistojen määrää eri kohdeyleisöille voidaan säätää myös eri mainoskanavissa. Lisäksi valituille kohdeyleisöille voidaan näyttää erilaisia mainossisältöjä (personoida mainoksia).

Data Management Platformin (DMP) hyötyjä:

 1. Datan reaa­liai­kainen hyö­dyn­tä­minen mai­nonnan ostamisessa
 2. Asiak­kaan oman CRM tiedon hyö­dyn­tä­minen mai­nonnan kohdentamisessa
 3. Tun­nis­tetun koh­dey­leisön mal­lin­ta­minen (look-​a-​like)
  Asiak­kaan verk­ko­si­vus­tolla toi­vo­tulla tavalla käyt­täy­ty­neet (esim. ostaneet) voidaan mal­lintaa ja etsiä vas­taa­van­lainen koh­de­ryhmä muualta verkosta.
 4. Mainonta- ja verk­ko­si­vus­to­datan tehok­kaampi yhdistäminen 
  Voidaan todentaa mai­nonnan ja verk­ko­pal­velun yhteys. Esim. mille mai­nok­sille ihminen on altis­tunut, ennen verk­ko­pal­ve­luun siir­ty­mistä ja ostamista.
 5. Ei halut­tujen koh­dey­lei­söjen poissulkeminen 
  Sivus­tolle tulleet, mutta “väärää” koh­de­ryhmää olevat ihmiset voidaan poistaa mai­non­nasta. Väärälle ylei­sölle ei jatkossa näytetä mai­nontaa, koska he eivät ole yri­tyk­selle poten­ti­aa­lisia asiakkaita.
 6. Viestien per­so­nointi dynaa­mi­silla mainosaineistoilla 
  Koh­de­ryh­mille voidaan näyttää eri main­osai­neis­toja riippuen missä osto­vai­heessa he ovat.
 7. Asiak­kaan koti­si­vujen personointi 
  Koti­si­vujen sisältö voi olla eri­lainen riippuen siitä, mihin seg­ment­tiin kuuluva ihminen niitä lukee. Esim. hin­ta­tie­toi­sille koros­te­taan tuotteen hintaa ja pal­ve­luja arvos­ta­valle ker­ro­taan tuotteen mukana tule­vista lisäpalveluista.
 8. Muo­dos­tet­tujen koh­dey­lei­söjen hyö­dyn­tä­minen Facebook- ja hakusanamainonnassa 
  Vali­tuille koh­de­ryh­mille voidaan näyttää haluttua mai­nontaa heidän Facebook ‑fee­dis­sään ja lisäksi hakusa­na­mai­nontaa voidaan muokata ko yleisöä puhuttelevammaksi.

Mahdollisuuksia on paljon, eikä kannata pelästyä kaikista vaihtoehdoista. Olennaista on tietää, että nykyisille asiakkaille (CRM-tieto) voidaan näyttää kohdennettua mainontaa. Esim. lisämyynti, mahdolliset palvelut, uudet tuotteet jne. Samalla voidaan etsiä tätä kohderyhmää parhaiten vastaava joukko ja pyrkiä houkuttelemaan heidät uusiksi asiakkaiksi.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä  blogin kirjoittajaan!

Jukka Leino
Co-Owner, CEO — Oddy Tech

Tutustu myös muihin blogeihimme

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme