Facebookin dynaamiset mainokset

Mitä ne ovat ja miten ne toimivat käytännössä?

5.2.2020

AVAINSANAT:   

Facebook dynaamiset mainokset

Facebookin dynaamiset mainokset suosittelevat sinulle tuotteita, joita kohtaan olet osoittanut kiinnostusta. Tuotetiedot päivittyvät automaattisesti mainokseen. Jokaiselle tuotteelle ei tarvitse tehdä manuaalisesti omaa mainosta, vaan halutut tuotetiedot siirtyvät mainospohjaan automaattisesti.

Dynaamisiin mainoksiin olet varmastikin törmännyt Facebookissa, jos olet selaillut lentoja, mutta et ole tehnyt varausta. Tämän jälkeen lennot, joista olet ollut kiinnostunut, on alkanut seurata sinua Facebookissa. Tai jos olet katsonut käytettyjä autoja, ei ole sattumaa, että juuri ne autot, joita kohtaan olet osoittanut kiinnostusta, ovat alkaneet seurata sinua. Mainostajilla ei todellakaan ole tuhatta erilaista mainosta jokaiselle lennolle ja jokaiselle yksittäiselle autolle, vaan mainokset ovat muodostuneet dynaamisesti annettujen raamien mukaisesti.

Dynaamiset mainokset näyttävät samankaltaisilta kuin muutkin mainokset Facebookissa, Instagramissa, Messengerissä ja Audience Networkissa. Jokaiselle tuotteelle ei tarvitse luoda erikseen mainosta, vaan luodaan yksi mainospohja, johon kuva ja tekstit täydentyvät määritetystä tuotelistauksesta. Voit luoda dynaamisia mainoksia tuotteille, hotelleille, lennoille, matkakohteille, kiinteistöille ja autoille. 

Facebookin dynaamiset mainokset step-by-step

 1. Facebook-​pikselin lisää­minen sivustolle.
 2. Tuotelistaus/​-​luettelo. Luo luettelo kaikille tuot­teille, joita haluat mark­ki­noida. Luettelo sisältää listan tuot­teista ja niihin liit­tyviä tietoja, kuten hinnan, sijainnin ja saa­ta­vuuden. Nämä tiedot näkyvät sitten dynaa­mi­sessa mainoksessasi.
 3. Luo dynaa­minen mainos tuot­teille. Voit luoda dynaa­misen mai­nok­seksi yksit­täisen kuvan, karusellin tai kokoelman.
 4. Koh­de­ryhmä ja mai­noksen koh­den­ta­minen. Mieti koh­de­ryhmä tarkasti. Mainosta voidaan näyttää Face­boo­kissa, Ins­ta­gra­missa, Audience Networ­kissa tai Mes­sen­ge­rissä halua­mal­lesi koh­de­ryh­mälle. Tyy­pil­li­sesti henkilö näkee mai­noksen tuot­teista, joita on tar­kas­tellut sivus­tol­lasi tai sovel­luk­ses­sasi. Mainos voidaan koh­dentaa myös saman­kal­tai­sille hen­ki­löille kuin jo tuot­teis­tasi kiin­nos­tu­neet henkilöt.

Tuotelistauksen tekeminen Facebookin dynaamista mainontaa varten

Voit lisätä tuotteita luetteloon kolmella tavalla. Voit valita käytettävän tavan useiden eri tekijöiden perusteella, kuten inventaariosi tyypin ja koon sekä sen vaihtuvuustahdin perusteella.

 1. Manu­aa­li­sesti. Suo­si­tel­laan vain pienille tuo­te­mää­rille (alle 50 tuotetta). Yllä­pidon vaatima työmäärä on suuri.
 2. Tie­to­syö­te­tie­dosto. CSV‑, TSV- tai XML-​tiedosto. Tärkeää on mää­rittää tie­doston sään­nöl­liset lataukset, jos tiedot muut­tuvat usein.
 3. Facebook-​pikselin avulla. Yhdistä pikseli tuo­dak­sesi tuotteet auto­maat­ti­sesti verk­ko­si­vus­tolta. Käyt­töön­otto vie paljon aikaa, mutta ylläpito on vai­va­tonta, kun tiedot päi­vit­tyvät auto­maat­ti­sesti verk­ko­toi­minnan perusteella.

Katso tarkempi vertailu tuotteiden lisäämis-ja päivittämistavoista tuotelistaukseen >>

Facebookin dynaamisen mainoksen ulkoasu

Voit luoda dynaamisen mainoksen yksittäisen kuvan muodossa, karusellimuodossa tai kokoelmamuodossa. Kuvalle ja tekstimäärille on selkeät vaatimukset, tämä takaa mainoksen laadukkaan ulkoasun eri mediaympäristöissä.

Tästä näet tarkemmin Facebookin dynaamisten mainosten tekniset tiedot >>

Miksi Facebookin dynaamiset mainokset?

 1. Jokai­selle tuot­teelle ei tarvitse omaa mai­nos­ma­te­ri­aalia. Sama mai­nos­pohja käy kaikille tuot­teille, ja se päi­vittyy auto­maat­ti­sesti esi­mer­kiksi csv-​tiedoston avulla.
 2. Vii­meis­tele kauppa dynaa­misten mai­nosten avulla. Voit koh­dentaa mai­noksen heille, jotka ovat jo osoit­ta­neet kiin­nos­tuk­sensa tiettyä tuo­tet­tasi kohtaan.
 3. Teho­kasta uus­asia­kas­han­kintaa look-​a-​likea hyö­dyn­täen. Tuo­te­suo­si­tuksia voidaan koh­dentaa myös hen­ki­löille, jotka ovat saman­kal­taisia kuin asiak­kaasi, jotka ovat jo osoit­ta­neet kiin­nos­tuk­sensa tuo­tet­tasi kohtaan.
 4. Monta kanavaa yhdellä kertaa. Dynaa­misia mai­noksia voidaan näyttää sekä mobii­lissa että desk­to­pissa, Face­boo­kissa, Ins­ta­gra­missa ja Audience Networkissa.

Tutustu tarkemmin Facebookin dynaamisiin mainoksiin >>

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä  blogin kirjoittajaan!

Tutustu myös muihin blogeihimme

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme