Hakukoneoptimointi

Ole löydettävissä, kun sinua etsitään.

Hakukoneoptimointi on luonnollisen eli orgaanisen näkyvyyden parantamista hakukoneissa. Hakukoneoptimoinnin tärkein tavoite on löydettävyys, jonka tarkoituksena on saada verkkosivustolle lisää kävijöitä hakukoneista.

Hakukoneoptimointi (SEO = Search Engine Optimization) on luonnollisen eli orgaanisen näkyvyyden parantamista hakukoneissa. Hakukoneoptimoinnissa pyritään saamaan verkkosivusi hakutuloksissa mahdollisimman korkealle, tuotetta tai palvelujasi kuvaavilla hakusanoilla ja hakulauseilla. Hakusanat ja hakulauseet ovat niitä sanoja ja lauseita, joita ihmiset kirjoittavat Googlen hakukenttään etsiessään tietoa. SEO-optimoinnin tarkoitus on saada verkkosivustolle lisää kävijöitä hakukoneista. Hakukoneissa näkyvyyttä voi parantaa myös hakusanamainonnan (SEM = Search Engine Marketing) keinoin. Hakukoneoptimointi tukee erittäin hyvin maksettua hakusanamainontaa.

Hakukoneoptimointi perustuu sekä sivuston sisällön että teknisen toteutuksen huomioimiseen. Hakukoneet nostavat parhaille sijoituksille sivustot, joista käyttäjät pitävät, joilla on tarjota laadukasta sisältöä ja jotka ovat turvallisia. SEO-työ on jatkuvaa ja pitkäjänteistä tekemistä. Sivuston oikeaoppinen tekninen toteutus on tärkeä osa hakukoneoptimointia. Verkkopalvelu on suunniteltava, toteutettava ja ylläpidettävä siten, että hakukoneet löytävät palvelun mahdollisimman tehokkaasti ja osaavat lukea sivuston sisältöä tehokkaasti. Tärkeintä kuitenkin on luonnollinen, aidosti hyvä sisältö, johon tärkeät avainsanat ovat luonnollisesti upotettu. Sivustoa ei optimoida hakukoneita varten, vaan ensisijaisesti käyttäjiä varten.

10 syytä — Miksi panostaa hakukonelöydettävyyteen?

 1. Ole helposti löy­det­tä­vissä. 75 % kulut­ta­jista eivät koskaan mene haku­ko­neen toiselle sivulle. On siis todella tärkeää lis­tautua ensim­mäisen sivun kärkituloksiin.
 2. Vaikuta osto­pää­tök­seen. Ihmiset löytävät tuot­teesi, pal­ve­lusi ja brändisi verkosta. Yli 80 % käyt­tä­jistä hakee tuotetta haku­ko­neesta ennen ostoa. Haluat varmasti tuot­teesi ja yri­tyk­sesi löytyvän tässä vaiheessa.
 3. Vaikuta sivus­to­kä­vi­jöiden laa­duk­kuu­teen. Sivus­tol­lesi tulee enemmän oikeita asiak­kaita. Haku­ko­neop­ti­moinnin toi­men­pi­teillä on ylei­sesti erittäin hyvä ROI, sillä käyttäjä on tuotetta/​palvelua hakies­saan jo pitkällä ostoputkessa.
 4. Vaikuta käyt­tö­ko­ke­muksen paran­tu­mi­seen. Haku­ko­neop­ti­mointi ei tuo pel­käs­tään haku­ko­ne­nä­ky­vyyttä. Samalla kehität sivustoa ja pal­ve­lui­tasi, luot oikean­laista sisältöä ja tunnet paremmin kohderyhmäsi.
 5. Opi tun­te­maan asiak­kaasi. Haku­ko­neop­ti­moinnin kautta voidaan sel­vittää, mistä tuot­teista ja pal­ve­luista kulut­tajat ovat eniten kiinnostuneet.
 6. Kehitä tar­joa­maasi. Haku­ko­neop­ti­moinnin kautta voidaan sel­vittää osa-​alueita, jotka ovat nyky­päi­vänä tren­dik­käitä, joita kulut­taja etsii, mutta jotka ei ole tar­peeksi näky­vissä verk­ko­si­vuil­lasi tai puut­tuvat kokonaan.
 7. Ole mukana kil­pai­lussa. Kil­pai­li­ja­sikin panostaa haku­ko­neop­ti­moin­tiin, älä jää heidän jalkoihin.
 8. SEO ja SEM tukevat toisiaan. Kun SEO on kunnossa, haku­ko­ne­mai­non­nasta tulee tehok­kaampaa ja edul­li­sempaa, ja mai­nokset saavat paremman näkyvyyden.
 9. Kus­tan­nus­te­hok­kuus. Haku­ko­neop­ti­moinnin tulokset ovat pit­kä­kes­toisia, joten haku­ko­neop­ti­mointi on kustannustehokasta.
 10. Pit­kä­jän­tei­syys on tärkeää. SEO työ on aikaa vievää ja tuloksia näkee usein vasta pitkän ajan kuluttua.

Palveluitamme hakukoneoptimointiin liittyen

 • SEO-​analyysi: Nyky­tilan tekninen sekä sisäl­löl­linen ana­ly­sointi ja toimenpide-ehdotukset
 • SEO tekninen analyysi: Nyky­tilan tekninen ana­ly­sointi ja toimenpide-ehdotukset
 • SEO sisäl­löl­linen analyysi: Nyky­tilan sisäl­löl­linen ana­ly­sointi ja toimenpide-ehdotukset
 • Jatkuva sisäl­löl­linen SEO palvelu: Paketti sisältää alku­haas­tat­ta­telun läh­tö­ti­lan­teesta, tilan­ne­kar­toi­tuksen, jatkuvat suo­si­tukset uusista sisäl­löistä ja sisäl­töjen sijoit­te­lusta sekä teks­ti­si­säl­töjä huo­mioiden tär­keimmät orgaa­nista löy­det­tä­vyyttä paran­tavat haut (hakusanat ja longtailit).
 • Avain­sa­na­tut­kimus eli haku­käyt­täy­ty­misen analyysi
 • SEO stra­tegia: Haku­ko­neop­ti­moin­ti­stra­tegia mää­rittää suun­ta­viivat ja pain­opis­tea­lueet yri­tyksen verkko- ja haku­ko­ne­nä­ky­vyyttä paran­ta­ville toimenpiteille.
 • Haku­ko­neop­ti­moitu sisällöntuotanto
 • SEO koulutus
 • Rää­tä­löidyt palvelukokonaisuudet

Tutustu myös blogipostauksiimme aiheesta

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme