Ohjelmallinen ostaminen

Mitä tarkoittaa ohjelmallinen ostaminen ja mitkä ovat sen hyödyt?

24.8.2020
ohjelmallinen ostaminen

Ohjelmallinen ostaminen mahdollistaa verkkomainonnan ostorutiinien automatisoinnin, tarkkojen kohdennusten hyödyntämisen sekä mainonnan ohjaamista tiedon avulla reaaliajassa – tarkan mitattavuuden ja tuloksellisuuden lisäksi. Ohjelmallisesti voidaan ostaa banneri-, video- ja natiivimainontaa sekä äänimainontaa Spotify-palveluun.

Mitä tarkoittaa ohjelmallinen ostaminen?

Ohjelmallinen ostaminen (englanniksi programmatic buying tai programmatic advertising) on digitaalisen mainostilan ostamista automatisoidusti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että bannereita, natiivimainoksiaSpotify-äänimainoksia, nettiTV-mainosnäyttöjä ja videoverkostonäyttöjä ei enää osteta mediamyyjien välityksellä, vaan mainostila ostetaan järjestelmän, kuten Adformin, kautta.

Miten ohjelmallinen ostaminen toimii? Miten ohjelmallisen ostamisen hinta määräytyy?

Ohjelmallisen ostamisen ytimessä on RTB (real time bidding). Mainostilasta kilpaillaan muiden mainostajien kanssa huutokaupalla, joka tapahtuu millisekunneissa.

Ohjelmallisen mainonnassa on käytössä pohjahinnoittelu ja lopullinen hinta määräytyy sen hetkisen huutokaupan kilpailutilanteen mukaan.

Ohjelmallisen ostamisen kohdentaminen

Ohjelmallisessa ostamisessa ostaja pystyy yleisemmin hyödyntämään kolmea eri dataa. Näitä ovat mainostajan oma data, julkaisijan data ja kolmannen osapuolen eli ulkopuolisen toimijan data. Hyödyntämällä dataa ostaja pystyy parhaimmillaan valikoimaan miljardien mainosnäyttöjen seasta juuri hänelle oikeat yleisöt ja parhaimmassa tapauksessa tehostamaan mainontaansa merkittävästi.

Esimerkkejä kohdentamisesta:

 • Demo­gra­fia­tie­tojen, sijainnin ja kielen avulla mainonta koh­dis­te­taan juuri oikealle yleisölle.
 • Retar­ge­tointi eli uudel­leen koh­den­ta­minen tavoittaa sivuston vanhat kävijät ja parhaat asiakkaat.
 • Käy­tet­tävä laite auttaa tavoit­ta­maan asiak­kaan oikeassa tilanteessa.
 • Mai­nos­verkot ja yksit­täiset täs­mä­si­vustot saavat mai­noksen näkymään oikeassa mediaympäristössä.
 • Hyper­lo­kaa­li­koh­den­ta­minen rajaa mai­nonnan jopa 100 metrin säteen tark­kuu­della oikealle alueelle.
 • Ostoai­e­data: esi­mer­kiksi uutta BMW autoa harkitsevat.
 • Look-​a-​like koh­dennus. Mal­lin­ne­taan verk­ko­kaupan parhaat asiak­kaat, ja läh­de­tään tavoit­te­le­maan samankaltaisia .

Kenelle ohjelmallinen ostaminen sopii?

Ohjelmallinen ostaminen on mielletty perinteisesti erityisesti taktisen mainonnan ostotavaksi. Nykyään kuitenkin ohjelmallista ostamista hyödynnetään niin taktisissa kuin brändikampanjoissakin. Ohjelmallisessa ostamisessa ei ole minimibudjettia, joten mainonta sopii kaikenkokoisille toimijoille.

Ohjelmallisen ostamisen hyödyt. Miksi ohjelmallinen ostaminen?

 1. Eri­laiset tavoit­teet. Ohjel­mal­lisen osta­misen kautta voi rakentaa brändiä, ohjata lii­ken­nettä tai vaikkapa hakea puhdasta kon­ver­siota. Banneri‑, video‑, natiivi ja Spotify ääni­mai­nontaa voidaan ostaa ohjelmallisesti.
 2. Laaja tavoit­ta­vuus. Ohjel­mal­lisen osta­misen kautta tavoi­te­taan kaikki suo­ma­laiset. Myös kan­sain­vä­li­sille mark­ki­noille voidaan tehdä kam­pan­joita ohjel­mal­lisen osta­misen avulla.
 3. Näkyvyys kaikissa koti­mai­sissa premium-​medioissa ilman pääl­lek­käis­peittoa. Ohjel­mal­linen osta­minen mah­dol­listaa koko­nais­toiston opti­moinnin mediariippumattomasti.
 4. Tarkka koh­den­ta­minen. Koh­den­ta­mis­mah­dol­li­suudet ovat äärim­mäisen hyvät. Voidaan valita halutut verk­ko­sivut tai data­koh­den­ta­misen avulla tarkasti valittu kohderyhmä.
 5. Teho­kasta mediaos­ta­mista. Yhden jär­jes­telmän kautta ostetaan näkyvyys kaikkiin koti­mai­siin laa­tu­me­dioihin mm. Sanoma, A‑Lehdet, Aller, Ota­va­media, MTV ja lisäksi paljon yksit­täisiä verkkosivuja.
 6. Reaa­liai­kainen ana­ly­sointi ja rea­gointi. Kam­panjaa opti­moi­daan koko ajan kohti mah­dol­li­simman hyviä tuloksia.
 7. Tulok­sel­li­suus ja objek­tii­vi­suus. Ei suosita mitään mediaa tai media­taloa. Tulokset saavat puhua puo­les­taan. Mainos näkyy siellä, missä se tuottaa halut­tuja tuloksia.
 8. Mitat­ta­vuus. Ohjel­mal­linen osta­minen mah­dol­listaa mai­nonnan mit­taa­misen yhtenä koko­nai­suu­tena mai­nos­näy­töstä aina kon­ver­sioon asti.
 9. Kus­tan­nus­te­hok­kuus. Hukkaan menneet mai­nos­näytöt vähe­nevät, kun ne saadaan koh­den­nettua tarkasti mää­ri­tel­lylle kohderyhmälle.
 10. Huu­to­kaup­pa­hin­noit­telu. Mai­nos­näytön hinta mää­räytyy useim­miten huu­to­kaupan mukaan. Ostamme mai­nos­näytöt neu­vo­tel­luilla sopimushinnoilla.

Lue lisää ohjelmallisesta ostamisesta IAB:n ohjelmallisen ostamisen oppaasta.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä  blogin kirjoittajaan!

Tutustu myös muihin blogeihimme

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme