Ohjelmallinen ostaminen

Tulokset puhuvat puolestaan

Ohjelmallinen ostaminen tarkoittaa digitaalisen mainonnan ostamista automaatiota hyödyntäen. Ohjelmallinen ostaminen on tehokas ja toimiva tapa tavoittaa halutut kohderyhmät, rakentaa brändin tunnettuutta ja vaikuttaa mainonnan tuloksellisuuteen.

Ohjelmallisesti voidaan ostaa banneri-, video- ja natiivimainontaa sekä äänimainontaa esim. Spotify-palveluun. Ohjelmallinen ostaminen on tehokas ja toimiva tapa tavoittaa halutut kohderyhmät, rakentaa brändin tunnettuutta ja vaikuttaa mainonnan tuloksellisuuteen. Ohjelmallinen ostaminen erottuu perinteisestä suoraostamisesta niin, että ostaminen tapahtuu reaaliajassa ja mainosnäytöt ostetaan yksitellen ja usein huutokaupassa. Mainostajan näkökulmasta ohjelmallinen ostaminen on erittäin tehokasta ja tarkasti kohdennettavaa mediaostamista, jolloin turhat mainosnäytöt saadaan minimoitua.

10 syytä — Miksi ohjelmallinen ostaminen?

 1. Eri­laiset tavoit­teet. Ohjel­mal­lisen osta­misen kautta voi rakentaa brändiä, ohjata lii­ken­nettä tai vaikkapa hakea puhdasta kon­ver­siota. Banneri‑, video- ja natii­vi­mai­nontaa voidaan ostaa ohjelmallisesti.
 2. Laaja tavoit­ta­vuus. Ohjel­mal­lisen osta­misen kautta tavoi­te­taan kaikki suo­ma­laiset. Myös kan­sain­vä­li­sille mark­ki­noille voidaan tehdä kam­pan­joita ohjel­mal­lisen osta­misen avulla.
 3. Näkyvyys kaikissa koti­mai­sissa premium-​medioissa ilman pääl­lek­käis­peittoa. Ohjel­mal­linen osta­minen mah­dol­listaa koko­nais­toiston opti­moinnin mediariippumattomasti.
 4. Tarkka koh­den­ta­minen. Koh­den­ta­mis­mah­dol­li­suudet ovat äärim­mäisen hyvät. Voidaan valita halutut verk­ko­sivut tai data­koh­den­ta­misen avulla tarkasti valittu kohderyhmä.
 5. Teho­kasta mediaos­ta­mista. Yhden jär­jes­telmän kautta ostetaan näkyvyys kaikkiin koti­mai­siin laa­tu­me­dioihin mm. Sanoma, A‑Lehdet, Aller, Ota­va­media, MTV ja lisäksi paljon yksit­täisiä verkkosivuja.
 6. Reaa­liai­kainen ana­ly­sointi ja rea­gointi. Kam­panjaa opti­moi­daan koko ajan kohti mah­dol­li­simman hyviä tuloksia.
 7. Tulok­sel­li­suus ja objek­tii­vi­suus. Ei suosita mitään mediaa tai media­taloa. Tulokset saavat puhua puo­les­taan. Mainos näkyy siellä, missä se tuottaa halut­tuja tuloksia.
 8. Mitat­ta­vuus. Ohjel­mal­linen osta­minen mah­dol­listaa mai­nonnan mit­taa­misen yhtenä koko­nai­suu­tena mai­nos­näy­töstä aina kon­ver­sioon asti.
 9. Kus­tan­nus­te­hok­kuus. Hukkaan menneet mai­nos­näytöt vähe­nevät, kun ne saadaan koh­den­nettua tarkasti mää­ri­tel­lylle kohderyhmälle.
 10. Huu­to­kaup­pa­hin­noit­telu. Mai­nos­näytön hinta mää­räytyy useim­miten huu­to­kaupan mukaan. Ostamme mai­nos­näytöt neu­vo­tel­luilla sopimushinnoilla.

Ohjelmallisen ostamisen hinnoittelu

Pääsääntöisesti ohjelmallinen ostaminen on näyttöpohjaisesti hinnoiteltua, CPM = Cost Per Mille eli hinta tuhatta mainosnäyttöä kohden. CPM-hinnoittelut vaihtelevat paljon kohderyhmän, verkkosivun, mainospaikan ja ajankohdan mukaan. Suuret, näyttävät paraati-mainosformaatit ovat hinnakkaampia kuin pienet. Niiden hinta vaihtelee muutamasta eurosta useisiin kymmeniin euroihin per tuhat mainosnäyttöä. Pyrimme ostamaan halutut mainosnäytöt aina mahdollisimman edulliseen hintaan.

Ohjelmallinen ostaminen käytännössä

STEP 1: Tunnistetaan kohderyhmä.

Käytetään esimerkiksi demografisia määrittelyjä tai muuta kiinnostuksesta ja verkkokäyttäytymisestä kertovaa dataa oman yleisön tunnistamiseen.

STEP 2: Poimitaan rusinat pullasta.

Poimitaan rusinat pullasta, eli vain oma, tunnistettu yleisö kaikista mahdollisista verkkomedioista. Tämä tarkoittaa sitä, että emme osta massoittain mainosnäyttöjä tai klikkauksia, vaan mahdollisimman tarkkaan tunnistettuja yleisöjä.

STEP 3. Näytetään oikea viesti, oikeaan aikaan, oikealle ihmiselle.

Ohjelmallinen ostaminen sitoo yhteen kaikki verkkomediat ja mainostajan oman asiakaspolun. Emme luukuta yhtä viestiä niille, kenelle se ei ole relevantti. Se minkälaista mainontaa asiakas näkee, riippuu missä vaiheessa ostopolkua hän on.

STEP 4. Mitataan, opitaan ja kehitetään.

Ohjelmallinen ostaminen mahdollistaa mainonnan mittaamisen yhtenä kokonaisuutena verkkomedioista konversioon. Kampanjointi on jatkuvaa mittaamista, oppimista ja tekemisen kehittämistä.

Palvelumme ohjelmalliseen ostamiseen liittyen

 • Kam­pan­joiden suun­nit­telu, toteutus, opti­mointi ja reaa­liai­kainen raportointi
 • Koh­de­ryh­mä­mää­rit­tely ja viestikärjet
 • Kam­pan­ja­ban­ne­rien ja ‑landing pagejen suun­nit­telu ja toteutus

Tutustu myös blogipostauksiimme aiheesta

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme