Hakusanamainonnan optimointi

Miksi ja miten sitä tehdään?

15.8.2019
Hakusanamainonnan optimointi

Hakusanamainonnan optimointi on jatkuvaa ja erittäin tärkeää työtä, mikäli haluaa mainonnalleen hyviä tuloksia. Hakusanamainonta ei ole vain ”Aloita ja anna pyöriä” -periaatteella toimivaa mainontaa. Tässä blogissa käydään läpi, miksi mainontaa täytyy jatkuvasti optimoida ja mitä asioita täytyy ainakin tehdä. Usein asiantuntijaa kannattaa hyödyntää, niin säästyy itse harmailta hiuksilta ja saa nopeammin hyviä tuloksia kuin itse opettelemalla ja kokeilemalla.

Olen usein vastannut asiakkaiden ihmettelyihin: ”Miksiköhän verkkosivustomme liikennemäärä tippui lähes olemattomiin, vaikka viime viikolla kaikki oli vielä kunnossa.”

Google haluaa palvella tiedonhakijoita mahdollisimman hyvin

Google pyrkii palvelemaan tiedonhakijoita tarjoamalla relevanteimmat ja parhaiten hakuja vastaavat sivut. Sivut voivat olla joko orgaanisesti nousevia sivuja tai Google Ads -hakusanamainosten kautta nousevia sivuja. Orgaanisiin hakutuloksiin voi vaikuttaa pitkäjänteisellä hakukoneoptimoinnilla ja hakusanamainoksia voi ostaa Google Ads-työkalun kautta. Ostettavia mainospaikkoja on jokaisella hakutulossivulla rajoitettu määrä, näin olleen Googlen on arvotettava, mitkä mainokset palvelevat hakijaa parhaalla mahdollisella tavalla eli kenen mainostajan mainos näytetään. Kun henkilö tekee haun Googlessa tietyllä avainsanalla, kaikki mainokset, jotka on kohdistettu tähän avainsanaan, osallistuvat huutokauppaan. Huutokaupassa mainokset laitetaan järjestykseen osuvuuden ja hintatarjouksen mukaan. Google antaa ns. arvosanan eli laatupisteen mainonnalle. Pitämällä yllä mainontasi laatua saat parempaa tuottoa rahallesi!

-> Lue Googlen laatupisteistä ja niiden vaikutuksesta mainosten sijoitukseen ja mainostajan maksamaan klikkihintaan.

Hakusanamainonnan optimointi on jatkuvaa työtä

Hakusanamainonnan aloitusvaiheessa työ on oikeiden avainsanojen sekä näihin osuvimpien laskeutumissivujen valintaa sekä avainsanaan osuvimpien mainosten kirjoittamista. Tämän lisäksi mainonnan perusasetukset tulee olla kunnossa ja mainonnan rakenne on tehtävä sellaiseksi, että sen ylläpitäminen ja laajentaminen on jatkossakin tehokasta. Kun hakusanamainonta on lähtenyt käyntiin, optimointi on mainonnan osuvuuden ylläpitoa.

Hakusanamainonnan optimoinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa näihin asioihin

 1. Avain­sanat: Ovatko avain­sanat järkevät vai näkyykö mai­non­tasi epä­re­le­van­teilla hakusa­noilla, jotka eivät tuo sinulle konversioita/​myyntiä?
 2. Mai­nos­tekstit: Herät­tä­vätkö mai­nos­tekstit kiin­nos­tuksen, hou­kut­te­le­vatko ne klik­kaa­maan entä lisää­vätkö ne osto­ha­luk­kuutta? Onko mai­nos­va­ri­aa­tioita käytössä tar­peeksi? Onko otsi­koita tarpeeksi?
 3. Las­keu­tu­mis­sivut: Onko mai­nonnan las­keu­tu­mis­sivut valittu oikein ja ovatko ne par­haiden käy­tän­töjen mukaisia? Mil­laisia uusia las­keu­tu­mis­si­vuja pitäisi luoda ja miten kehittää ole­mas­sao­levia? Onko verk­ko­sivun raken­tee­seen tullut muu­toksia, onko valit­tava uusia laskeutumissivuja?
 4. Laa­tu­pis­teet: Avain­sa­nojen laa­tu­pis­teet vai­kut­tavat suoraan klik­ki­hin­taan ja sen kautta mai­nonnan tuottoon. Kuinka voit parantaa laatupisteitä?
 5. Laa­jen­nukset: Käy­te­täänkö laa­jen­nuksia jär­ke­västi? Laa­jen­nukset ovat sivus­to­link­kejä, paik­ka­laa­jen­nuksia, puhe­lu­laa­jen­nuksia, callout-​laajennuksia ja palvelulaajennuksia.
 6. Aika­koh­dennus: Onko joitain vii­kon­päiviä tai kel­lo­nai­koja, jolloin ei synny kauppaa? Onko jokin aika otol­lisin kaupan syntymiselle?
 7. Aktii­vinen opti­mointi: Opti­moin­ti­toi­men­pi­teitä tehdään sään­nöl­li­sesti. Tilille lisätään uusia mai­nos­ryhmiä, mai­noksia tai muo­ka­taan mai­nos­bi­dejä. Pidem­piai­kaisia kam­pan­joita myös lisätään hakusanamainontaan.
 8. Auto­ma­ti­sointi: Mai­nonnan opti­mointia tehos­te­taan käyt­tä­mällä hyväksi todet­tuja scrip­tejä ja auto­maat­tisia sääntöjä.
 9. Bud­jet­tial­lo­kaatio: Onko mai­nonnan bud­jet­tial­lo­kaatio paras mah­dol­linen? Kausi­vaih­te­luiden merkitys? Bud­jet­tien muu­toksia tehdään aina tarvittaessa.
 10. Ana­ly­tiikka ja lii­tokset: Pidem­mällä aika­vä­lillä tar­kas­tel­laan ana­ly­tiikkaa tar­kemmin. Mita­taanko mai­nonnan tuottoa ja tuloksia jär­ke­västi? Onko tar­vit­tavat maa­li­pis­teet mää­ri­tetty? Onko Google Ads ja Google Ana­ly­tics liitos tehty? Entä Search Console?
 11. Tavoit­teiden (kon­ver­sioiden) toteu­tu­minen. Yhtey­de­notot, myynti, uutis­kir­jeen tilaus, verk­ko­si­vuilla vietetty aika, blo­gi­teks­tien lukeminen,
 12. Googlen uudis­tukset. Mikäli hak­sua­na­mai­non­taan tulee uutuuksia tai muu­toksia van­hoihin käy­tän­töihin, pidämme huolen että kaikki on ajan­ta­salla. Esi­mer­kiksi merk­ki­määrä rajoi­tukset ja lisä­ot­si­koiden käyttö.

Hakusanamainonnan optimointi vaatii manuaalista työtä

On olemassa työn mekaanista puolta helpottavia työkaluja, joiden tarjoamaa dataa käytetään päätöksenteon helpottamiseksi, mutta loppujen lopuksi vain ihminen pystyy ottamaan huomioon kokonaisuuden ja päättämään optimaalisen hinnan. Pysyäksemme jatkuvasti ”allon harjalla” palaveeraamme myös säännöllisesti Googlen yhteyshenkilön kanssa ja tutkimme mainostilejä yksityiskohtaisesti ja teemme suositeltuja muutoksia. Ulkoistamalla Ads-mainonnan varmistat sen, että mainontaasi hoidetaan muuttuvassa ympäristössä parhaiden käytänteiden mukaan.

Hakusanamainonta on osa kokonaisuutta

Digitaalista mainontaa on muistettava tarkastella kokonaisuutena, jonka yksi osa on hakusanamainonta. Esimerkiksi hakusanamainonnan yksittäiset suoraan tuottamattomat sanat saattavat tuoda verkkosivustolle kävijöitä, jotka sitten myöhemmin muuttuvat asiakkaiksi jotain muuta kautta (esim. orgaaninen liikenne, Facebook, LinkedIn, puhelinsoitto). Näiden avustettujen konversioiden todentaminen on joskus hiukan hankalaa, mutta asia kannattaa kuitenkin pitää mielessä.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä  blogin kirjoittajaan!

Tutustu myös muihin blogeihimme

Laita meille viestiä!

Tarvitsetko apua mainonnassa ja markkinoinnissa? Haluatko tehdä markkinointia, joka toimii? Kerro tarkemmin, missä tarvitset apua tai jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

Anna Oddyn auttaa!

Lue mielenkiintoisia blogipostauksiamme
Tutustu palveluihimme
Tutustu asiakkaisiimme